موضوعات = ادبیات قرآن
بررسی تصویر«بهشت» و «جهنم» در سوره غاشیه با تکیه بر نظریات فلسفۀ زبان مطالعه موردی: نظریه ارجاعی و کاربردی معنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/paq.2024.711541

عیسی متقی زاده؛ کورش فریدونپور


تحلیل شخصیت موسی (ع) و فرعون در قرآن کریم بر اساس نظریه رشد و تباهی اریک فروم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.22034/paq.2024.2015822.3782

عزت ملاابراهیمی؛ محمدتقی زند وکیلی؛ نرجس بیگدلی


هنجارگریزی مفعول‌ها در قرآن کریم بر اساس نظریه جان کوهن (بررسی موردی جزءهای یکم تا سوم)

دوره 11، شماره 1، دی 1402، صفحه 1-17

10.22034/paq.2023.708143

عسکر میثاقیان؛ کبری خسروی؛ علی اکبر مرادیان قبادی؛ روح اله مهدیان طرقبه


تحلیل شناختی افعال حرکتی اجرام آسمانی در قرآن کریم بر اساس نظریه تالمی

دوره 10، شماره 4، خرداد 1402، صفحه 39-58

هومن ناظمیان؛ علی اسودی؛ الهه مختاری


اسطوره‌شناسی جزء سی‌ام قرآن کریم با تکیه‌بر نظریه رولان بارت (مطالعه موردی سوره‌های نازعات، عبس، شمس، تین)

دوره 10، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 15-31

نیلوفر زریوند؛ علی پیرانی شال؛ زهره ناعمی؛ علی اسودی؛ سودابه مظفّری


کارکرد بلاغی التفات و تناسب آن در سور عزائم (سجده، فصلت، نجم، علق)

دوره 10، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 32-48

کوثر چاپچی بهبهانی زاده؛ انسیه خزعلی


بازکاوی آرایه مشاکله و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 59-81

عباس رحیملو؛ سید محمود طیب حسینی


تحلیل مبانی زبان تمثیلی قرآن

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 83-105

عماد صادقی؛ حسین علویمهر؛ سید علی میرآفتاب؛ حسن رضایی هفتادر


بررسی آثار فاضل صالح السامرایی بر پایه نظریة نظم جرجانی با استناد به قرآن کریم

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 151-176

مطهره فرجی؛ قاسم مختاری؛ محمد جرفی؛ سید ابوالفضل سجادی


بررسی و تحلیل نقاط اتصال و اشتراک داستان های سوره کهف

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 95-115

ابراهیم ابراهیمی؛ مجید زیدی جودکی


تحلیل سبک شناسی آوایی و ترکیبی سورة مبارکة قمر

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 117-142

جواد رنجبر؛ محمدرضا میرزانیا


توسیع و استعاره در روند تحول معنایی واژگان قرآن کریم (با تأکید بر آراء علامه طباطبایی)

دوره 6، شماره 3، آبان 1397، صفحه 71-95

زهرا سلیمی؛ سید محمد میرحسینی؛ احمد پاشازانوس؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی


معنا‌‌شناسی واژۀ «عذاب» در قرآن کریم با تکیه بر روابط هم‌نشینی و جانشینی

دوره 6، شماره 3، آبان 1397، صفحه 155-185

نوش آفرین مرسلی؛ حسین مهتدی؛ سید حیدر فرع شیرازی


کارگفت های ترغیبی در قرآن کریم

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 21-34

رحیم احمدی نرگسه؛ بهمن گرجیان؛ محمود نقی زاده؛ سیدحسام الدین حسینی


تحلیل کارکرد ساخت‌آوایی سوره محمّد (ص) در القای معنا

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 73-94

منیر زیبائی؛ سید حسین سیدی