طرحواره های تصویری در حوزه سفر زندگی دنیوی و اخروی در زبان قرآن

دوره 4، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-22

مرتضی قائمی؛ اختر ذوالفقاری


تقدیم و تاخیر و بازتاب آن در ترجمه قرآن

دوره 5، شماره 3، مهر 1396، صفحه 1-18

محمود شهبازی؛ احمد امیدعلی


پیوند ویرایش با سه‌ عنصر ترجمه در نظریّة نایدا (موردپژوهی در ترجمة قرآن کریم)

دوره 5، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 1-24

غلامرضا مستعلی پارسا؛ سعید قاسمی پُرشکوه؛ منصوره برزگر کلورزی


بررسی تأثیر مضامین قرآنی در دیوان شعر ابراهیم گلشنی بردعی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-21

حسن شعبانی؛ احمد رضا یلمه ها


بررسی زبان شناختی روش کاربست ترادف در قرآن (با محوریت آراء علامه طباطبایی)

دوره 7، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 1-17

ابراهیم ابراهیمی؛ علیرضا طبیبی؛ فاطمه دست رنج؛ ملیحه رمضانی


زیبایی‌شناسی فراهنجاری‌های نحوی در سوره مبارکه «توبه»

دوره 7، شماره 3، آبان 1398، صفحه 1-26

جواد محمدزاده؛ صلاح الدین عبدی؛ مرتضی قائمی


تحلیل کاربست فعل حرکتی «أنزل» در قرآن بر مبنای نظریۀ زبان‌شناختی تالمی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-24

زهره بهروزی؛ رسول بلاوی؛ علی خضری


آیۀ اکمال و دلالت آن بر واقعۀ غدیر: تحلیل بر اساس ویژگی دستوری «گذرایی»

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-24

سیده فاطمه کیایی؛ شیرین پور ابراهیم


نگرشی سیستمی بر پیوستگی فراکتالی ساختار سوره با تاکید بر افتتاح و اختتام (بررسی موردی سوره روم)

دوره 8، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-33

سوده اسعدی؛ احمد زارع زردینی؛ مهدی مطیع؛ ابوالفضل حری


کارکردهای بلاغت در انتقال مفهوم تهذیب نفس در سوره شمس

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-20

زهرا احمدلو؛ محمد ابراهیم شوشتری


میزان دقت ترجمه های قرآن در عبارات و معانی محذوف پنج جزء اول

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 7-32

امید مجد؛ فاطمه ابوحمزه


تأثیر قرآن و حدیث در دیوان مولانا حسن کاشی آملی

دوره 2، شماره 3، مهر 1393، صفحه 7-31

رحمان ذبیحی؛ مهدی اکبرنژاد؛ یونس جلوداری


مفهوم شناســی واژه لقاءالله در قرآن

دوره 2، شماره 4، دی 1393، صفحه 7-25

ابراهیم ابراهیمی؛ مریم صادری


بینامتنی قرآنی و روایی در شعر مهیار دیلمی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 7-26

قاسم مختاری؛ فریبا هادی فرد