دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی زمانمندی روایت در داستان حضرت یوسف (ع) بر اساس نظریّه ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

جلال مرامی؛ قاسم عزیزی مراد؛ مینا نیک جو