راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقالات

لطفا فایل قالب مقاله را از اینجا دانلود نمایید

ضمن تشکر و سپاس از همکاری کلیه صاحب‌نظران و اندیشمندان، دفتر فصلنامه «پژوهش­های ادبی-قرآنی» آمادگی خود را برای بررسی و درج مقالات علمی-پژوهشی آن‌ها در زمینه «قرآن و ادبیات» و «ادبیات قرآن» اعلام می دارد.

از نویسندگان محترم تقاضا می شود به منظور جلوگیری از هرگونه وقفه در بررسی و چاپ مقاله­ ها، قبل از فرستادن آثار خود به نکات زیر توجه فرمایند:

1- رویکرد مقالات و تحقیقات ارسالی می‌بایست:

الف) مبتنی بر قرآن و معارف قرآنی با زیرساخت مباحث ادبی همچون (زبان، سبک، زیبایی، موسیقی، و...) باشد.

ب) مبتنی بر متون ادبی با محوریت قرآن و معارف قرآنی و مباحث ادبی (زبان، سبک، زیبایی، موسیقی، و...) باشد.

ج) پژوهش های تطبیقی بین متون ادبی، قرآن و معارف قرآنی، بحث­های ساختاری، مباحث ادبی و محتوایی

2- مقاله در نشریات دیگر یا مجموعه مقالات همایش‌ها به چاپ نرسیده باشد.

3- در مقاله باید ویژگی مقالات علمی-پژوهشی و اصول تحقیق رعایت شود و شامل بخش‌هایی نظیر: عنوان، چکیده (حداکثر 200 کلمه)، واژگان کلیدی (سه تا پنج کلمه)، مقدمه (شامل پیشینه تحقیق)، تحلیل مباحث، نتیجه بحث، فهرست منابع و مآخذ و چکیده به زبان انگلیسی باشد.

4- در صفحه اول فقط عنوان مقاله، چکیده و نتیجه ،نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، محل کار و مرتبه علمی، نشانی و پست الکترونیکی و شماره تلفن نویسنده یا رابط ذکر شود. در صورت داشتن نویسندگان همکار، نویسنده مسئول باید مشخص شود.

5- مقاله با قلم بدر (B Nazanin) 13 بر روی کاغذ 4A با گذاشتن 2 سانتیمتر حاشیه اضافی در اطراف و در محیطWord 2003  یا   2007 حروف نگاری شود به نحوی که تعداد صفحات آن از 20 تجاوز نکند.

6- مسئولیت صحت علمی مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان است.

7- دفتر مجله بر پایه نظر داوران حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات از ابعاد مختلف را برای خود محفوظ می دارد.

8- مقالات دریافت شده مسترد نخواهد شد.

9- ارجاعات در متن مقاله به صورت کوتاه در داخل پرانتز ذکر شود. به این شیوه: (نام خانوادگی نویسنده کتاب یا مقاله، سال انتشار، جلد، شماره صفحه)  مثال (بدره­ای، 1382،ج2:­38 ) و در انتهای مقاله، ابتدا منابع فارسی (نباید به انگلیسی ترجمه شود) و سپس منابع خارجی (به تفکیک کتاب و مقاله) بر اساس نام خانوادگی مؤلفان به صورت الفبایی نوشته شود.

10- شیوه مجله پژوهش­های ادبی- قرآنی برای نگارش مشخصات فهرست مآخذ بدین شرح است:

الف برای کتاب: نام خانوادگی، نام (نویسنده یا نویسندگان) تاریخ انتشار داخل پرانتز(1374)، نام کتاب، نام مترجم، محل نشر، نام ناشر

ب برای مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی، نام (نویسنده یا نویسندگان)، تاریخ انتشار داخل پرانتز، «عنوان مقاله، داخل گیومه»، نام مجله، نام دوره و شماره مجله، صفحه آغاز و پایان مقاله

ج برای مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دانشنامه‌ها: نام خانوادگی، نام (نویسنده یا نویسندگان)، تاریخ انتشار داخل پرانتز «عنوان مقاله، داخل گیومه»، عنوان کتاب، نام گردآورنده یا ویراستار، محل نشر، نام ناشر، صفحه آغاز و پایان مقاله

د سایت‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده، (تاریخ درج شده در آغاز مقاله یا تاریخ رؤیت)، «عنوان موضوع یا مقاله داخل گیومه»، نام و آدرس سایت اینترنتی مثال: سایت تبیان http://www.tebyan.net

11- در صورت عدم رعایت موارد فوق، مقاله مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.