تماس با ما

نشانی: اراک،خیابان شهید بهشتی، میدان شریعتی، دانشگاه اراک، دانشکده علوم انسانی، دفتر فصلنامه  پژوهش های ادبی- قرآنی

تلفن:

نمابر:  32624130(086)       E-Mail: paq@araku.ac.ir


CAPTCHA Image