اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ابراهیم ابراهیمی

علوم قرآن وحدیث استاد، گروه قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

aris.atu.ac.ir/ebrahimi978
ebrahimi978atu.ac.ir
0000-0002-0655-1909

سردبیر

محسن ذوالفقاری

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان‌ها، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

civilica.com/p/185065/
m-zolfagharyaraku.ac.ir
0000-0002-8823-1588

اعضای هیات تحریریه

غلامحسین اعرابی

علوم قرآن و حدیث استاد، گروه قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

www.araby.parsiblog.com/
golamhosein.arabigmail.com

محمد حسین بیات

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی عدانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

scimet.atu.ac.ir/Portfolio.php?personId=143
dr_bayat63yahoo.com
0000-0002-7945-2880

محسن ذوالفقاری

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان‌ها، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

civilica.com/p/185065/
m-zolfagharyaraku.ac.ir
0000-0002-8823-1588

رضا شجری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و خارجی زبان ها، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

faculty.kashanu.ac.ir/shajary/fa
shajarykashanu.ac.ir
0000-0002-3293-2967

جهانگیر صفری

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

sku.ac.ir/~safari
safari-jlit.sku.ac.ir
0000-0002-0336-4293

علی باقر طاهری نیا

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~btaheriniya
btaheriniyaut.ac.ir
0000-0003-4476-7062

قاسم مختاری

زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

rd.araku.ac.ir/~GhaMokhtari/
q-moktariaraku.ac.ir
0000-0003-0778-8825

علیرضا نبی لو

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان وادبیات فارسی، دانشگاه قم، قم، ایران

ie.qom.ac.ir/portal/Home/?generaltext/23372/9942/
dr.ar_nabilooyahoo.com
0000-0002-1562-9747

علی حسن بیگی

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

rd.araku.ac.ir/~AliHasanbagi/
a-hasanbagiaraku.ac.ir
0000-0003-0806-7384

مدیر اجرایی

الهام فرجاد

کارشناس ارشد دانشکده ادبیات و زبان ها و دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

farjadelhamgmail.com

ویراستار ادبی

قاسم مختاری

زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایراندانشیار

rd.araku.ac.ir/~GhaMokhtari/
q-mokhtariaraku.ac.ir
0000-0003-0778-8825

ویراستار انگلیسی

حمید ورمزیاری

مطالعات ترجمه استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و زبان‌ها، دانشگاه اراک، اراک، ایران

rd.araku.ac.ir/~HamVarmazyari/
h-varmazyariaraku.ac.ir
0000-0002-4634-8599