اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ابراهیم ابراهیمی

فقه و اصول استاد - دانشگاه اراک

e-ebrahimiaraku.ac.ir

سردبیر

محسن ذوالفقاری

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه اراک

m-zolfagharyaraku.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

غلامحسین اعرابی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه قم

golamhosein.arabigmail.com

محمد حسین بیات

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

aa.com

محسن ذوالفقاری

زبان و ادبیات فارسی استاددانشگاه اراک

m-zolfagharyaraku.ac.ir

رضا شجری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار ، دانشگاه کاشان

shajarykashanu.ac.ir

جهانگیر صفری

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه شهر کرد

safari-jlit.sku.ac.ir

علی باقر طاهری نیا

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه تهران

btaheriniyaut.ac.ir

قاسم مختاری

زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه اراک

q-moktariaraku.ac.ir

علیرضا نبی لو

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه قم

dr.ar_nabilooyahoo.com

علی حسن بیگی

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک

a-hasanbagiaraku.ac.ir

ویراستار ادبی

قاسم مختاری

عربی دانشیار

q-mokhtariaraku.ac.ir

مدیر اجرایی

الهام فرجاد

کارشناس ارشد زیست شناسی- فیزیولوژی دانشگاه اراک

farjadelhamgmail.com

ویراستار ادبی

حجت اله امیدعلی

ادبیات استادیار

h-omidaliaraku.ac.ir

ویراستار انگلیسی

حمید ورمزیاری

زبان استادیار

h-varmazyariaraku.ac.ir