نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آشنایی‌زدایی جایگزینی آشنایی‌زدایی جایگزینی در قرآن کریم بررسی موردی تشبیه و کنایه در داستان حضرت نوح (ع) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 66-78]
 • آفرینش منشأ قرآنی استعاره‌‌ مفهومی آفرینش در زُبده‌الحقایق نسفی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 37-50]
 • آواشناسی ژرف ساخت لایۀ آوایی- معنایی در سورۀ مبارکۀ لقمان [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 1-21]
 • آیات قرآن تحلیل بینامتنی کاربرد آیات قرآن در منشآت قائم مقام فراهانی [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 101-118]
 • آیات متشابه بررسی تأویلات عرفانی آیات متشابه قرآنی در آثار روزبهان ‌بقلی با نگاهی به نظریه بینامتنیت [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 22-43]
 • آیه 71 سوره هود بررسی پیوستگی کارگفتی آیۀ 71 سوره هود بر اساس مدل کلان‌ساختار وان دایک [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 81-94]

ا

 • اجرام آسمانی تحلیل شناختی افعال حرکتی اجرام آسمانی در قرآن کریم بر اساس نظریه تالمی [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 39-58]
 • استدلال حضرت ابراهیم(ع) تحلیل استدلال‌های زبانی حضرت ابراهیم (ع) در قرآن براساس نظریه استدلال ورزی استفن.ای.تولمین [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 23-38]
 • استدلال نظریه تولمین تحلیل استدلال‌های زبانی حضرت ابراهیم (ع) در قرآن براساس نظریه استدلال ورزی استفن.ای.تولمین [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 23-38]
 • استعاره مفهومی منشأ قرآنی استعاره‌‌ مفهومی آفرینش در زُبده‌الحقایق نسفی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 37-50]
 • اسطوره‌شناسی اسطوره‌شناسی جزء سی‌ام قرآن کریم با تکیه‌بر نظریه رولان بارت (مطالعه موردی سوره‌های نازعات، عبس، شمس، تین) [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 15-31]
 • اضطراب بلاغت زبان عربی و نقش روان درمانی آن بر اساس روش بازسازی شناختی و منع متقابل مورد پژوهانه : سوره حمد [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 93-107]
 • التفات کارکرد بلاغی التفات و تناسب آن در سور عزائم (سجده، فصلت، نجم، علق) [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 32-48]
 • الگوهای استعاری معناشناسی رابطه «مالکیت » در قرآن کریم با تکیه بر نظریه استعاره مفهومی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 51-75]
 • الگوی ارتباطی کارکرد نقش‌های زبانی در تبیین مفاهیم تربیتی - اجتماعی سوره حجرات، با تکیه بر الگوی ارتباطی رومن یاکوبسن [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 76-92]
 • الگوی زمان- مکان تحلیل روایت داستان موسی (ع) در قرآن بر مبنای مفهوم کرونوتوپ میخائیل باختین [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 59-73]
 • انسجام قرآن بررسی و نقد روش کویپرس در ادبیات نظم متقارن و تطبیق آن در سوره اعلی [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 74-100]
 • انور قریشی بازخوانی انسجام ساختاری سوره یوسف در پرتو نظریه نظم متقارن (با تاکید بر دیدگاه جواد انور قریشی) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 119-100]

ب

 • بینامتنیت بررسی تأویلات عرفانی آیات متشابه قرآنی در آثار روزبهان ‌بقلی با نگاهی به نظریه بینامتنیت [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 22-43]
 • بینامتنیت بررسی و تحلیل بینامتنیت قرآنی در تمهیدات عین القضات همدانی (بر اساس نظریه ژرار ژنت) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 18-36]

پ

 • پویایی نیرو تحلیل رده‌شناختی رویدادهای حرکتی درافعال زبان قرآن- رویکردی شناختی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 1-17]
 • پیوستگی کارگفتی بررسی پیوستگی کارگفتی آیۀ 71 سوره هود بر اساس مدل کلان‌ساختار وان دایک [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 81-94]

ت

 • تابع‌بنیاد تحلیل رده‌شناختی رویدادهای حرکتی درافعال زبان قرآن- رویکردی شناختی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 1-17]
 • تالمی تحلیل شناختی افعال حرکتی اجرام آسمانی در قرآن کریم بر اساس نظریه تالمی [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 39-58]
 • تحلیل بینامتنی تحلیل بینامتنی کاربرد آیات قرآن در منشآت قائم مقام فراهانی [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 101-118]
 • ترکیب حلقه بازخوانی انسجام ساختاری سوره یوسف در پرتو نظریه نظم متقارن (با تاکید بر دیدگاه جواد انور قریشی) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 119-100]
 • ترکیب حلقوی بازخوانی انسجام ساختاری قرآن کریم در پرتو نظریه نظم متقارن از دیدگاه ریموند فرین (مطالعه موردی سوره بقره) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]
 • تشبیه آشنایی‌زدایی جایگزینی در قرآن کریم بررسی موردی تشبیه و کنایه در داستان حضرت نوح (ع) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 66-78]
 • تمدد اعصاب بلاغت زبان عربی و نقش روان درمانی آن بر اساس روش بازسازی شناختی و منع متقابل مورد پژوهانه : سوره حمد [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 93-107]
 • تمهیدات بررسی و تحلیل بینامتنیت قرآنی در تمهیدات عین القضات همدانی (بر اساس نظریه ژرار ژنت) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 18-36]
 • تناسب کارکرد بلاغی التفات و تناسب آن در سور عزائم (سجده، فصلت، نجم، علق) [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 32-48]

چ

 • چندمعنایی چندمعنایی اسم و فعل در نظریة شبکه‌های شعاعی و کاربست آن در قرآن [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 79-99]

د

 • داستان حضرت نوح (ع) آشنایی‌زدایی جایگزینی در قرآن کریم بررسی موردی تشبیه و کنایه در داستان حضرت نوح (ع) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 66-78]
 • داستان موسی (ع) تحلیل روایت داستان موسی (ع) در قرآن بر مبنای مفهوم کرونوتوپ میخائیل باختین [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 59-73]
 • داستان یوسف (ع) بررسی زمانمندی روایت در داستان حضرت یوسف (ع) بر اساس نظریّه ژرار ژنت [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 1-14]
 • درمان بلاغت زبان عربی و نقش روان درمانی آن بر اساس روش بازسازی شناختی و منع متقابل مورد پژوهانه : سوره حمد [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 93-107]
 • دلالت ضمنی اسطوره‌شناسی جزء سی‌ام قرآن کریم با تکیه‌بر نظریه رولان بارت (مطالعه موردی سوره‌های نازعات، عبس، شمس، تین) [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 15-31]

ر

 • رده‌شناسی شناختی تحلیل رده‌شناختی رویدادهای حرکتی درافعال زبان قرآن- رویکردی شناختی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 1-17]
 • رمزگان فرهنگی اسطوره‌شناسی جزء سی‌ام قرآن کریم با تکیه‌بر نظریه رولان بارت (مطالعه موردی سوره‌های نازعات، عبس، شمس، تین) [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 15-31]
 • روان بلاغت زبان عربی و نقش روان درمانی آن بر اساس روش بازسازی شناختی و منع متقابل مورد پژوهانه : سوره حمد [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 93-107]
 • روایت شناسی بررسی زمانمندی روایت در داستان حضرت یوسف (ع) بر اساس نظریّه ژرار ژنت [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 1-14]
 • روزبهان بقلی بررسی تأویلات عرفانی آیات متشابه قرآنی در آثار روزبهان ‌بقلی با نگاهی به نظریه بینامتنیت [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 22-43]
 • رولان بارت اسطوره‌شناسی جزء سی‌ام قرآن کریم با تکیه‌بر نظریه رولان بارت (مطالعه موردی سوره‌های نازعات، عبس، شمس، تین) [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 15-31]
 • رویدادهای حرکتی تحلیل رده‌شناختی رویدادهای حرکتی درافعال زبان قرآن- رویکردی شناختی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 1-17]
 • ریچارد بل بررسی متنیت سورۀ مدثر در رد نظریۀ ریچارد بل [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 44-65]
 • ریموند فرین بازخوانی انسجام ساختاری قرآن کریم در پرتو نظریه نظم متقارن از دیدگاه ریموند فرین (مطالعه موردی سوره بقره) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]

ز

 • زبان بلاغت زبان عربی و نقش روان درمانی آن بر اساس روش بازسازی شناختی و منع متقابل مورد پژوهانه : سوره حمد [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 93-107]
 • زبان‌شناسی شناختی افعال حرکتی تحلیل شناختی افعال حرکتی اجرام آسمانی در قرآن کریم بر اساس نظریه تالمی [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 39-58]
 • زبان‌شناسی نقش-گرا بررسی سوره مطفّفین از منظر فرانقش اندیشگانی هلیدی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 49-62]
 • زُبده‌الحقایق منشأ قرآنی استعاره‌‌ مفهومی آفرینش در زُبده‌الحقایق نسفی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 37-50]
 • زمان خطی تحلیل روایت داستان موسی (ع) در قرآن بر مبنای مفهوم کرونوتوپ میخائیل باختین [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 59-73]
 • زمان رمزی تحلیل روایت داستان موسی (ع) در قرآن بر مبنای مفهوم کرونوتوپ میخائیل باختین [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 59-73]

ژ

 • ژرار ژنت بررسی و تحلیل بینامتنیت قرآنی در تمهیدات عین القضات همدانی (بر اساس نظریه ژرار ژنت) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 18-36]
 • ژرار ژنت بررسی زمانمندی روایت در داستان حضرت یوسف (ع) بر اساس نظریّه ژرار ژنت [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 1-14]

س

 • سبیل کاربست نظریۀ شبکۀ شعاعی در معناشناسی واژگان قرآنی (صراط، سبیل، طریق) [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 63-80]
 • سورعزائم کارکرد بلاغی التفات و تناسب آن در سور عزائم (سجده، فصلت، نجم، علق) [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 32-48]
 • سوره اعلی بررسی و نقد روش کویپرس در ادبیات نظم متقارن و تطبیق آن در سوره اعلی [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 74-100]
 • سوره بقره بازخوانی انسجام ساختاری قرآن کریم در پرتو نظریه نظم متقارن از دیدگاه ریموند فرین (مطالعه موردی سوره بقره) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]
 • سوره حجرات کارکرد نقش‌های زبانی در تبیین مفاهیم تربیتی - اجتماعی سوره حجرات، با تکیه بر الگوی ارتباطی رومن یاکوبسن [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 76-92]
 • سوره مطفّفین بررسی سوره مطفّفین از منظر فرانقش اندیشگانی هلیدی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 49-62]
 • سوره یوسف بازخوانی انسجام ساختاری سوره یوسف در پرتو نظریه نظم متقارن (با تاکید بر دیدگاه جواد انور قریشی) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 119-100]
 • سورۀ مدثر بررسی متنیت سورۀ مدثر در رد نظریۀ ریچارد بل [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 44-65]

ش

 • شبکه شعایی کاربست نظریۀ شبکۀ شعاعی در معناشناسی واژگان قرآنی (صراط، سبیل، طریق) [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 63-80]
 • شرح شطحیات بررسی تأویلات عرفانی آیات متشابه قرآنی در آثار روزبهان ‌بقلی با نگاهی به نظریه بینامتنیت [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 22-43]
 • شطح بررسی تأویلات عرفانی آیات متشابه قرآنی در آثار روزبهان ‌بقلی با نگاهی به نظریه بینامتنیت [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 22-43]

ص

 • صراط کاربست نظریۀ شبکۀ شعاعی در معناشناسی واژگان قرآنی (صراط، سبیل، طریق) [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 63-80]
 • صنعت قلب بازخوانی انسجام ساختاری سوره یوسف در پرتو نظریه نظم متقارن (با تاکید بر دیدگاه جواد انور قریشی) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 119-100]
 • صنعت قلب بازخوانی انسجام ساختاری قرآن کریم در پرتو نظریه نظم متقارن از دیدگاه ریموند فرین (مطالعه موردی سوره بقره) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]
 • صوت ژرف ساخت لایۀ آوایی- معنایی در سورۀ مبارکۀ لقمان [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 1-21]

ط

 • طریق کاربست نظریۀ شبکۀ شعاعی در معناشناسی واژگان قرآنی (صراط، سبیل، طریق) [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 63-80]

ظ

 • ظهر چندمعنایی اسم و فعل در نظریة شبکه‌های شعاعی و کاربست آن در قرآن [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 79-99]

ع

 • عرایس البیان بررسی تأویلات عرفانی آیات متشابه قرآنی در آثار روزبهان ‌بقلی با نگاهی به نظریه بینامتنیت [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 22-43]
 • عزیزالدین نسفی منشأ قرآنی استعاره‌‌ مفهومی آفرینش در زُبده‌الحقایق نسفی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 37-50]
 • عین القضات بررسی و تحلیل بینامتنیت قرآنی در تمهیدات عین القضات همدانی (بر اساس نظریه ژرار ژنت) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 18-36]

ف

 • فرانقش اندیشگانی بررسی سوره مطفّفین از منظر فرانقش اندیشگانی هلیدی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 49-62]
 • فعل بنیاد تحلیل رده‌شناختی رویدادهای حرکتی درافعال زبان قرآن- رویکردی شناختی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 1-17]

ق

 • قائم مقام فراهانی تحلیل بینامتنی کاربرد آیات قرآن در منشآت قائم مقام فراهانی [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 101-118]
 • قرآن چندمعنایی اسم و فعل در نظریة شبکه‌های شعاعی و کاربست آن در قرآن [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 79-99]
 • قرآن بررسی و تحلیل بینامتنیت قرآنی در تمهیدات عین القضات همدانی (بر اساس نظریه ژرار ژنت) [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 18-36]
 • قرآن اسطوره‌شناسی جزء سی‌ام قرآن کریم با تکیه‌بر نظریه رولان بارت (مطالعه موردی سوره‌های نازعات، عبس، شمس، تین) [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 15-31]
 • قرآن‌کریم آشنایی‌زدایی جایگزینی در قرآن کریم بررسی موردی تشبیه و کنایه در داستان حضرت نوح (ع) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 66-78]
 • قرآن کریم ژرف ساخت لایۀ آوایی- معنایی در سورۀ مبارکۀ لقمان [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 1-21]
 • قرآن کریم بازخوانی انسجام ساختاری سوره یوسف در پرتو نظریه نظم متقارن (با تاکید بر دیدگاه جواد انور قریشی) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 119-100]
 • قرآن کریم منشأ قرآنی استعاره‌‌ مفهومی آفرینش در زُبده‌الحقایق نسفی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 37-50]
 • قرآن کریم معناشناسی رابطه «مالکیت » در قرآن کریم با تکیه بر نظریه استعاره مفهومی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 51-75]
 • قرآن کریم بررسی زمانمندی روایت در داستان حضرت یوسف (ع) بر اساس نظریّه ژرار ژنت [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 1-14]
 • قرآن کریم بررسی سوره مطفّفین از منظر فرانقش اندیشگانی هلیدی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 49-62]
 • قرآن کریم تحلیل شناختی افعال حرکتی اجرام آسمانی در قرآن کریم بر اساس نظریه تالمی [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 39-58]

ک

 • کنایه آشنایی‌زدایی جایگزینی در قرآن کریم بررسی موردی تشبیه و کنایه در داستان حضرت نوح (ع) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 66-78]
 • کویپرس بررسی و نقد روش کویپرس در ادبیات نظم متقارن و تطبیق آن در سوره اعلی [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 74-100]

ل

 • لقمان ژرف ساخت لایۀ آوایی- معنایی در سورۀ مبارکۀ لقمان [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 1-21]

م

 • مالکیت معناشناسی رابطه «مالکیت » در قرآن کریم با تکیه بر نظریه استعاره مفهومی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 51-75]
 • متنیت بررسی متنیت سورۀ مدثر در رد نظریۀ ریچارد بل [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 44-65]
 • مدل کلان ساختار بررسی پیوستگی کارگفتی آیۀ 71 سوره هود بر اساس مدل کلان‌ساختار وان دایک [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 81-94]
 • معناشناسی ژرف ساخت لایۀ آوایی- معنایی در سورۀ مبارکۀ لقمان [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 1-21]
 • معناشناسی شناختی معناشناسی رابطه «مالکیت » در قرآن کریم با تکیه بر نظریه استعاره مفهومی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 51-75]
 • معناشناسی شناختی کاربست نظریۀ شبکۀ شعاعی در معناشناسی واژگان قرآنی (صراط، سبیل، طریق) [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 63-80]
 • معنای مرجع چندمعنایی اسم و فعل در نظریة شبکه‌های شعاعی و کاربست آن در قرآن [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 79-99]
 • منشآت تحلیل بینامتنی کاربرد آیات قرآن در منشآت قائم مقام فراهانی [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 101-118]

ن

 • نظریه استعاره مفهومی معناشناسی رابطه «مالکیت » در قرآن کریم با تکیه بر نظریه استعاره مفهومی [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 51-75]
 • نظریه شبکه‌های شعاعی چندمعنایی اسم و فعل در نظریة شبکه‌های شعاعی و کاربست آن در قرآن [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 79-99]
 • نظم متقارن بازخوانی انسجام ساختاری قرآن کریم در پرتو نظریه نظم متقارن از دیدگاه ریموند فرین (مطالعه موردی سوره بقره) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]
 • نظم متقارن بررسی و نقد روش کویپرس در ادبیات نظم متقارن و تطبیق آن در سوره اعلی [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 74-100]
 • نظم معکوس بررسی و نقد روش کویپرس در ادبیات نظم متقارن و تطبیق آن در سوره اعلی [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 74-100]
 • نقش‌های زبانی کارکرد نقش‌های زبانی در تبیین مفاهیم تربیتی - اجتماعی سوره حجرات، با تکیه بر الگوی ارتباطی رومن یاکوبسن [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 76-92]

و

 • وان دایک بررسی پیوستگی کارگفتی آیۀ 71 سوره هود بر اساس مدل کلان‌ساختار وان دایک [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 81-94]

ه

 • هلیدی بررسی سوره مطفّفین از منظر فرانقش اندیشگانی هلیدی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 49-62]

ی

 • یاکوبسن کارکرد نقش‌های زبانی در تبیین مفاهیم تربیتی - اجتماعی سوره حجرات، با تکیه بر الگوی ارتباطی رومن یاکوبسن [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 76-92]