نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آشنایی‌زدایی تحلیل و بررسی سوره مبارکه «ق» با تکیه بر مفاهیم آشنایی‌زدایی و برجسته‌سازی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 97-123]
 • آواشناسی نقش و کارکرد سبک قرآنی در بیان دلالت‌ها مطالعه‌ی موردی سوره‌ی مائده [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 77-95]
 • آیات قرآن بررسی بافت و زمینه کاربرد آیات قرآن در دو اثر روزبهان [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 153-184]
 • آیة اکمال آیۀ اکمال و دلالت آن بر واقعۀ غدیر: تحلیل بر اساس ویژگی دستوری «گذرایی» [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 1-24]

ا

 • اثرپذیری بازتاب مضامین قرآن و حدیث در شهنامة شرر اثری تازه‏یافته از سدة دوازدهم [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 51-76]
 • اختتام نگرشی سیستمی بر پیوستگی فراکتالی ساختار سوره با تاکید بر افتتاح و اختتام (بررسی موردی سوره روم) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-33]
 • ادبیات حماسی بررسی بینامتنیت قرآنی در نسخه خطی دلگشانامه [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 117-149]
 • استخدام بازتفسیر انسجامی «فیهنّ» در سوره الرحمن با شنـاخت شگـرد ادبـی تجـریـد و استخـدام [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 25-49]
 • استعاره مفهومی نام‌نگاشت‌های حیات آخرت در قرآن کریم در پرتو نظریه استعاره مفهومی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 141-160]
 • استعاره‌های مفهومی مقایسه تحلیلی استعاره های مفهومی در قرآن کریم و اشعار عصر نزول [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 25-47]
 • استعارۀ مفهومی نقش استعاره در فرهنگ‌کاوی زبان؛ مطالعۀ موردی استعارۀ «دنیا به مثابه بازار» در قرآن کریم از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی- فرهنگی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 125-152]
 • اسلوب «ما أَدْراک...‏» بررسی و تحلیل آراء مفسران پیرامون آیات مشتمل بر اسلوب ادبی ـ بلاغی «ما أَدْراک...‏» و اعجاز بیانیِ آن در قرآن [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 123-140]
 • اشعار جاهلی مقایسه تحلیلی استعاره های مفهومی در قرآن کریم و اشعار عصر نزول [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 25-47]
 • اطاعت تحلیل فرمالیستی در لایه واژگانی سوره احزاب [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 59-77]
 • اعجاز ادبی بررسی و تحلیل آراء مفسران پیرامون آیات مشتمل بر اسلوب ادبی ـ بلاغی «ما أَدْراک...‏» و اعجاز بیانیِ آن در قرآن [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 123-140]
 • اعجاز بیانی کارکرد معنایی هماوائی در جزء سی‌ام قرآن کریم [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 151-177]
 • اعجاز قرآن تأثیر پذیری و تفسیر مولانا از قرآن در شیوۀ کاربرد آرایۀ مجاز در مثنوی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 139-163]
 • اعجاز قرآن بررسی و تحلیل قصۀ حضرت آدم(ع) در قرآن با رویکرد به نظریۀ رمزگان های پنج گانۀ رولان بارت و آراء مفسران شیعی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 165-190]
 • افتتاح نگرشی سیستمی بر پیوستگی فراکتالی ساختار سوره با تاکید بر افتتاح و اختتام (بررسی موردی سوره روم) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-33]
 • انسان بررسی خطاب در قرآن بر مبنای مدل ارتباطی یاکوبسن با تکیه ‌بر سه مخاطب «انسان»، «بنی‌آدم» و «ناس» [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 49-70]

ب

 • بازار نقش استعاره در فرهنگ‌کاوی زبان؛ مطالعۀ موردی استعارۀ «دنیا به مثابه بازار» در قرآن کریم از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی- فرهنگی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 125-152]
 • بافت بررسی بافت و زمینه کاربرد آیات قرآن در دو اثر روزبهان [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 153-184]
 • بافت موقعیّت تحلیل ساختار سورۀ شمس بر مبنای نظریۀ کنش گفتاری جان سرل [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 71-94]
 • برجسته‌سازی تحلیل و بررسی سوره مبارکه «ق» با تکیه بر مفاهیم آشنایی‌زدایی و برجسته‌سازی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 97-123]
 • بلاغت قرآن بررسی و تحلیل آراء مفسران پیرامون آیات مشتمل بر اسلوب ادبی ـ بلاغی «ما أَدْراک...‏» و اعجاز بیانیِ آن در قرآن [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 123-140]
 • بلاغت قران تأثیر پذیری و تفسیر مولانا از قرآن در شیوۀ کاربرد آرایۀ مجاز در مثنوی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 139-163]
 • بلاغت قران بررسی و تحلیل قصۀ حضرت آدم(ع) در قرآن با رویکرد به نظریۀ رمزگان های پنج گانۀ رولان بارت و آراء مفسران شیعی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 165-190]
 • بنی‌آدم بررسی خطاب در قرآن بر مبنای مدل ارتباطی یاکوبسن با تکیه ‌بر سه مخاطب «انسان»، «بنی‌آدم» و «ناس» [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 49-70]
 • بینامتنی نشانه‌شناسی لایه‌ای رمزگان های سورة مبارکة «المَسَد» از منظر رولان بارت [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 97-115]
 • بینامتنیت بررسی بینامتنیت قرآنی در نسخه خطی دلگشانامه [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 117-149]
 • بینامتنیت تحلیل هرمنوتیکی حکایت عابد و پادشاه بر اساس مفاهیم قرآنی «حکایتی از باب دوم گلستان سعدی» [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 35-57]

پ

 • پایان علم حریم ممنوع علم کجاست ؟ تاملی در حوزه معنایی و دلالت چهار واژه قرآنی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 77-109]
 • پیوستگی ساختاری نگرشی سیستمی بر پیوستگی فراکتالی ساختار سوره با تاکید بر افتتاح و اختتام (بررسی موردی سوره روم) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-33]
 • پیوستگی لفظی نگرشی سیستمی بر پیوستگی فراکتالی ساختار سوره با تاکید بر افتتاح و اختتام (بررسی موردی سوره روم) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-33]
 • پیوستگی معنایی نگرشی سیستمی بر پیوستگی فراکتالی ساختار سوره با تاکید بر افتتاح و اختتام (بررسی موردی سوره روم) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-33]

ت

 • تجرید بازتفسیر انسجامی «فیهنّ» در سوره الرحمن با شنـاخت شگـرد ادبـی تجـریـد و استخـدام [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 25-49]
 • تحلیل فرمالیستی تحلیل فرمالیستی در لایه واژگانی سوره احزاب [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 59-77]
 • تسخیر ماسوی‏الله حریم ممنوع علم کجاست ؟ تاملی در حوزه معنایی و دلالت چهار واژه قرآنی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 77-109]
 • تفسیر حریم ممنوع علم کجاست ؟ تاملی در حوزه معنایی و دلالت چهار واژه قرآنی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 77-109]
 • تفسیر تسنیم بازسامانی دیدگاه‌ها و گونه‌های ساختارشکنی لفظی و ادبی در فواصل قرآن [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 1-25]
 • تقدیم و تأخیر بازسامانی دیدگاه‌ها و گونه‌های ساختارشکنی لفظی و ادبی در فواصل قرآن [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 1-25]
 • تناسب فواصل بازسامانی دیدگاه‌ها و گونه‌های ساختارشکنی لفظی و ادبی در فواصل قرآن [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 1-25]

ج

 • جامعیت آیۀ اکمال و دلالت آن بر واقعۀ غدیر: تحلیل بر اساس ویژگی دستوری «گذرایی» [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 1-24]
 • جان سرل تحلیل ساختار سورۀ شمس بر مبنای نظریۀ کنش گفتاری جان سرل [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 71-94]
 • جهان‌بینی وحی مقایسه تحلیلی استعاره های مفهومی در قرآن کریم و اشعار عصر نزول [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 25-47]

چ

 • چندمعنایی بازتفسیر انسجامی «فیهنّ» در سوره الرحمن با شنـاخت شگـرد ادبـی تجـریـد و استخـدام [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 25-49]
 • چندمعنایی معناشناسی واژه «قرأ» و بسامد کاربرد معادل‌های معنایی آن در ترجمه‌های فولادوند و الهی قمشه‌ای از قرآن مجید با رویکرد شناختی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 79-103]

ح

 • حدیث بازتاب مضامین قرآن و حدیث در شهنامة شرر اثری تازه‏یافته از سدة دوازدهم [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 51-76]
 • حکایت پادشاه و عابد تحلیل هرمنوتیکی حکایت عابد و پادشاه بر اساس مفاهیم قرآنی «حکایتی از باب دوم گلستان سعدی» [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 35-57]
 • حیات آخرت نام‌نگاشت‌های حیات آخرت در قرآن کریم در پرتو نظریه استعاره مفهومی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 141-160]

د

 • داستان حضرت موسی(ع) روایت مدرنیستی در داستان حضرت موسی(ع) در سوره طه [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 105-121]
 • دانش بدیع بازتفسیر انسجامی «فیهنّ» در سوره الرحمن با شنـاخت شگـرد ادبـی تجـریـد و استخـدام [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 25-49]
 • دلگشانامه بررسی بینامتنیت قرآنی در نسخه خطی دلگشانامه [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 117-149]
 • دنیا نقش استعاره در فرهنگ‌کاوی زبان؛ مطالعۀ موردی استعارۀ «دنیا به مثابه بازار» در قرآن کریم از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی- فرهنگی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 125-152]
 • دیوید برلو تحلیل زبان شناختی واژه های «نعمت» و «رزق» در آیات قرآن کریم بر پایه الگوی ارتباطی دیوید برلو و یاکوبسن [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 111-137]

ر

 • رحمة بررسی طرحواره‌های تصویری «رحمة» در قرآن بر مبنای رویکرد زبان‌شناختی جانسون [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 27-49]
 • رمزگان نشانه‌شناسی لایه‌ای رمزگان های سورة مبارکة «المَسَد» از منظر رولان بارت [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 97-115]
 • روابط هم‌نشینی نشانه‌شناسی لایه‌ای رمزگان های سورة مبارکة «المَسَد» از منظر رولان بارت [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 97-115]
 • روایت مدرنیستی روایت مدرنیستی در داستان حضرت موسی(ع) در سوره طه [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 105-121]
 • روزبهان بررسی بافت و زمینه کاربرد آیات قرآن در دو اثر روزبهان [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 153-184]
 • رویکرد نقش‌گرا آیۀ اکمال و دلالت آن بر واقعۀ غدیر: تحلیل بر اساس ویژگی دستوری «گذرایی» [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 1-24]

ز

 • زبان­شناسی نقش استعاره در فرهنگ‌کاوی زبان؛ مطالعۀ موردی استعارۀ «دنیا به مثابه بازار» در قرآن کریم از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی- فرهنگی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 125-152]
 • زبان­شناسی تحلیل زبان شناختی واژه های «نعمت» و «رزق» در آیات قرآن کریم بر پایه الگوی ارتباطی دیوید برلو و یاکوبسن [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 111-137]
 • زبان‌شناسی سبک‌شناسی زبانی سوره محمد(ص) بر اسـاس تحلیل سطوح زبان‌شنـاختی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 51-76]
 • زبان‌شناسی شناختی بررسی طرحواره‌های تصویری «رحمة» در قرآن بر مبنای رویکرد زبان‌شناختی جانسون [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 27-49]
 • زبان شناسی شناختی تحلیل کاربست فعل حرکتی «أنزل» در قرآن بر مبنای نظریۀ زبان‌شناختی تالمی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-24]
 • زبان قرآن معناشناسی واژه «قرأ» و بسامد کاربرد معادل‌های معنایی آن در ترجمه‌های فولادوند و الهی قمشه‌ای از قرآن مجید با رویکرد شناختی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 79-103]

س

 • ساختار نگرشی سیستمی بر پیوستگی فراکتالی ساختار سوره با تاکید بر افتتاح و اختتام (بررسی موردی سوره روم) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-33]
 • ساختارشکنی لفظی و ادبی بازسامانی دیدگاه‌ها و گونه‌های ساختارشکنی لفظی و ادبی در فواصل قرآن [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 1-25]
 • سبک­شناسی نقش و کارکرد سبک قرآنی در بیان دلالت‌ها مطالعه‌ی موردی سوره‌ی مائده [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 77-95]
 • سبک‌شناسی سبک‌شناسی زبانی سوره محمد(ص) بر اسـاس تحلیل سطوح زبان‌شنـاختی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 51-76]
 • سوره احزاب تحلیل فرمالیستی در لایه واژگانی سوره احزاب [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 59-77]
 • سوره شمس تحلیل ساختار سورۀ شمس بر مبنای نظریۀ کنش گفتاری جان سرل [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 71-94]
 • سوره طه روایت مدرنیستی در داستان حضرت موسی(ع) در سوره طه [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 105-121]
 • سوره «ق» تحلیل و بررسی سوره مبارکه «ق» با تکیه بر مفاهیم آشنایی‌زدایی و برجسته‌سازی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 97-123]
 • سوره محمد(ص) سبک‌شناسی زبانی سوره محمد(ص) بر اسـاس تحلیل سطوح زبان‌شنـاختی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 51-76]
 • سوره­ ی مائده نقش و کارکرد سبک قرآنی در بیان دلالت‌ها مطالعه‌ی موردی سوره‌ی مائده [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 77-95]

ش

 • شبکه شعاعی معناشناسی واژه «قرأ» و بسامد کاربرد معادل‌های معنایی آن در ترجمه‌های فولادوند و الهی قمشه‌ای از قرآن مجید با رویکرد شناختی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 79-103]
 • شرح شطحیات زمینه بررسی بافت و زمینه کاربرد آیات قرآن در دو اثر روزبهان [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 153-184]
 • شهنامه شرر بازتاب مضامین قرآن و حدیث در شهنامة شرر اثری تازه‏یافته از سدة دوازدهم [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 51-76]

ط

 • طرحواره حرکتی تحلیل کاربست فعل حرکتی «أنزل» در قرآن بر مبنای نظریۀ زبان‌شناختی تالمی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-24]
 • طرحواره‌های تصویری بررسی طرحواره‌های تصویری «رحمة» در قرآن بر مبنای رویکرد زبان‌شناختی جانسون [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 27-49]

ع

 • علم غیب حریم ممنوع علم کجاست ؟ تاملی در حوزه معنایی و دلالت چهار واژه قرآنی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 77-109]

ف

 • فرهنگ­سازی نقش استعاره در فرهنگ‌کاوی زبان؛ مطالعۀ موردی استعارۀ «دنیا به مثابه بازار» در قرآن کریم از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی- فرهنگی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 125-152]
 • فرهنگ عصر نزول مقایسه تحلیلی استعاره های مفهومی در قرآن کریم و اشعار عصر نزول [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 25-47]
 • فعل (أنزل) تحلیل کاربست فعل حرکتی «أنزل» در قرآن بر مبنای نظریۀ زبان‌شناختی تالمی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-24]
 • فواصل آیات بازسامانی دیدگاه‌ها و گونه‌های ساختارشکنی لفظی و ادبی در فواصل قرآن [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 1-25]

ق

 • قرآن بررسی خطاب در قرآن بر مبنای مدل ارتباطی یاکوبسن با تکیه ‌بر سه مخاطب «انسان»، «بنی‌آدم» و «ناس» [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 49-70]
 • قرآن بازتاب مضامین قرآن و حدیث در شهنامة شرر اثری تازه‏یافته از سدة دوازدهم [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 51-76]
 • قرآن بررسی طرحواره‌های تصویری «رحمة» در قرآن بر مبنای رویکرد زبان‌شناختی جانسون [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 27-49]
 • قرآن تحلیل زبان شناختی واژه های «نعمت» و «رزق» در آیات قرآن کریم بر پایه الگوی ارتباطی دیوید برلو و یاکوبسن [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 111-137]
 • قرآن تحلیل هرمنوتیکی حکایت عابد و پادشاه بر اساس مفاهیم قرآنی «حکایتی از باب دوم گلستان سعدی» [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 35-57]
 • قرآن کریم تحلیل کاربست فعل حرکتی «أنزل» در قرآن بر مبنای نظریۀ زبان‌شناختی تالمی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-24]
 • قرآن کریم سبک‌شناسی زبانی سوره محمد(ص) بر اسـاس تحلیل سطوح زبان‌شنـاختی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 51-76]
 • قرآن کریم نقش استعاره در فرهنگ‌کاوی زبان؛ مطالعۀ موردی استعارۀ «دنیا به مثابه بازار» در قرآن کریم از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی- فرهنگی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 125-152]
 • قرآن کریم تحلیل و بررسی سوره مبارکه «ق» با تکیه بر مفاهیم آشنایی‌زدایی و برجسته‌سازی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 97-123]
 • قرآن کریم کارکرد معنایی هماوائی در جزء سی‌ام قرآن کریم [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 151-177]
 • قرآن کریم مقایسه تحلیلی استعاره های مفهومی در قرآن کریم و اشعار عصر نزول [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 25-47]
 • قرآن کریم نام‌نگاشت‌های حیات آخرت در قرآن کریم در پرتو نظریه استعاره مفهومی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 141-160]
 • قرآن کریم روایت مدرنیستی در داستان حضرت موسی(ع) در سوره طه [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 105-121]

ک

 • کلیدواژه‌ها: گلستان تحلیل هرمنوتیکی حکایت عابد و پادشاه بر اساس مفاهیم قرآنی «حکایتی از باب دوم گلستان سعدی» [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 35-57]
 • کنش گفتاری تحلیل ساختار سورۀ شمس بر مبنای نظریۀ کنش گفتاری جان سرل [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 71-94]

گ

 • گذرایی آیۀ اکمال و دلالت آن بر واقعۀ غدیر: تحلیل بر اساس ویژگی دستوری «گذرایی» [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 1-24]

ل

 • لایه­ های سبکی نقش و کارکرد سبک قرآنی در بیان دلالت‌ها مطالعه‌ی موردی سوره‌ی مائده [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 77-95]
 • لایه واژگانی تحلیل فرمالیستی در لایه واژگانی سوره احزاب [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 59-77]

م

 • مارک جانسون بررسی طرحواره‌های تصویری «رحمة» در قرآن بر مبنای رویکرد زبان‌شناختی جانسون [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 27-49]
 • مثنوی تأثیر پذیری و تفسیر مولانا از قرآن در شیوۀ کاربرد آرایۀ مجاز در مثنوی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 139-163]
 • مثنوی بررسی و تحلیل قصۀ حضرت آدم(ع) در قرآن با رویکرد به نظریۀ رمزگان های پنج گانۀ رولان بارت و آراء مفسران شیعی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 165-190]
 • مجاز تأثیر پذیری و تفسیر مولانا از قرآن در شیوۀ کاربرد آرایۀ مجاز در مثنوی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 139-163]
 • مجاز بررسی و تحلیل قصۀ حضرت آدم(ع) در قرآن با رویکرد به نظریۀ رمزگان های پنج گانۀ رولان بارت و آراء مفسران شیعی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 165-190]
 • مدل ارتباطی یاکوبسن بررسی خطاب در قرآن بر مبنای مدل ارتباطی یاکوبسن با تکیه ‌بر سه مخاطب «انسان»، «بنی‌آدم» و «ناس» [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 49-70]
 • مرجع ضمیر بازتفسیر انسجامی «فیهنّ» در سوره الرحمن با شنـاخت شگـرد ادبـی تجـریـد و استخـدام [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 25-49]
 • معنا کارکرد معنایی هماوائی در جزء سی‌ام قرآن کریم [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 151-177]
 • معناشناسی حریم ممنوع علم کجاست ؟ تاملی در حوزه معنایی و دلالت چهار واژه قرآنی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 77-109]
 • معنا ­شناسی شناختی معناشناسی واژه «قرأ» و بسامد کاربرد معادل‌های معنایی آن در ترجمه‌های فولادوند و الهی قمشه‌ای از قرآن مجید با رویکرد شناختی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 79-103]
 • معنای سرنمون معناشناسی واژه «قرأ» و بسامد کاربرد معادل‌های معنایی آن در ترجمه‌های فولادوند و الهی قمشه‌ای از قرآن مجید با رویکرد شناختی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 79-103]
 • معنی‌شناسی شناختی نام‌نگاشت‌های حیات آخرت در قرآن کریم در پرتو نظریه استعاره مفهومی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 141-160]
 • مفاهیم قرآنی بررسی بینامتنیت قرآنی در نسخه خطی دلگشانامه [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 117-149]
 • مقوله‎بندی شعاعی تحلیل کاربست فعل حرکتی «أنزل» در قرآن بر مبنای نظریۀ زبان‌شناختی تالمی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-24]
 • منطق الاسرار بررسی بافت و زمینه کاربرد آیات قرآن در دو اثر روزبهان [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 153-184]
 • منظومه دینی بررسی بینامتنیت قرآنی در نسخه خطی دلگشانامه [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 117-149]
 • موضوع اصلی تحلیل فرمالیستی در لایه واژگانی سوره احزاب [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 59-77]

ن

 • ناس بررسی خطاب در قرآن بر مبنای مدل ارتباطی یاکوبسن با تکیه ‌بر سه مخاطب «انسان»، «بنی‌آدم» و «ناس» [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 49-70]
 • نام‌نگاشت نام‌نگاشت‌های حیات آخرت در قرآن کریم در پرتو نظریه استعاره مفهومی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 141-160]
 • نشانه‌شناسی لایه‌ای نشانه‌شناسی لایه‌ای رمزگان های سورة مبارکة «المَسَد» از منظر رولان بارت [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 97-115]
 • نعمت و رزق تحلیل زبان شناختی واژه های «نعمت» و «رزق» در آیات قرآن کریم بر پایه الگوی ارتباطی دیوید برلو و یاکوبسن [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 111-137]

و

 • ولایت آیۀ اکمال و دلالت آن بر واقعۀ غدیر: تحلیل بر اساس ویژگی دستوری «گذرایی» [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 1-24]

ه

 • هرمنوتیک تحلیل هرمنوتیکی حکایت عابد و پادشاه بر اساس مفاهیم قرآنی «حکایتی از باب دوم گلستان سعدی» [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 35-57]
 • هما­وائی کارکرد معنایی هماوائی در جزء سی‌ام قرآن کریم [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 151-177]
 • همنشینی کارکرد معنایی هماوائی در جزء سی‌ام قرآن کریم [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 151-177]
 • هندسه فراکتال نگرشی سیستمی بر پیوستگی فراکتالی ساختار سوره با تاکید بر افتتاح و اختتام (بررسی موردی سوره روم) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-33]

ی

 • یاکوبسن تحلیل زبان شناختی واژه های «نعمت» و «رزق» در آیات قرآن کریم بر پایه الگوی ارتباطی دیوید برلو و یاکوبسن [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 111-137]