دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار 1396 
4. کارکردهای داستان حضرت موسی(ع) در شعر سبک خراسانی و عراقی

صفحه 71-100

احمد امیری خراسانی؛ محمدرضا صرفی؛ عباس زاهدی


5. زیبایی‌شناسی ضرب‌آهنگ در سوره‌های نازعات و تکویر

صفحه 101-127

عیسی متقی زاده؛ هادی نظری منظم؛ سید رضا موسوی