نقد و تحلیل شیوه های تأثیرپذیری از قرآن و حدیث در شعر خاقانی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اراک

2 دانشیار دانشگاه اراک

چکیده

از دیرباز شعرا و نویسندگان به شیوه های مختلف اشعار خود را با آیات و احادیث زینت داده اند؛ به گونه ای که این شیوه ها در دواوینمختلف وجوه اشتراک و افتراق زیادی دارد. غرض از مقاله حاضر تبیین شیوه های تأثیرپذیری خاقانی از قرآن و حدیث است و یافتن این نکته که اصالت سبک خاقانی در تأثیرپذیری چیست؟ حاصل تحقیق نشان می دهد که خاقانی از شیوه های الهامی– بنیادی، گزاره ا، گزارشی از نوع ترجمه بسیار استفاده می کند ولیکن شیوه الهامی– بنیادی با رویکرد تلمیح و ایجاز قصر از اصالتهای تأثیرپذیری در شعر خاقانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critical Analysis of the Influence of the holy Qur’an and Hadith in Khaghani's Poetry

نویسندگان [English]

  • s. zahra mousavi 1
  • mohsen zolfaghari 2
1
2
چکیده [English]

Poets and authors have used the Qur’anic verses and Hadiths in their works in different ways from long ago. Howevere, there are similarities and differences in their methods of using these resources in their collections of the poems. The purpose of the present paper is to specify methods by which Khaghani's poetry has been influenced by the Qur’anic verses and Hadiths, and to find out Khaghani’s style of being influenced. The outcomes demonstrate that Khaghani uses a combination of inspirational- fundamental, explanatory, and translation-type methods; however, the first one along with allusive and terse approaches have more influenced on Khaghani's poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Analysis
  • Khaghani
  • Qur’an
  • Hadith