درباره نشریه

 

فصلنامه پژوهش های ادبی- قرآنی

 

 

 

دوره انتشار:

فصلنامه

 

 

موضوع:

ادبیات و قرآن

 

 

زبان:

فارسی

 

 

شروع انتشار:

1392

 

 

صاحب امتیاز:

دانشگاه اراک

 

 

مدیر مسئول:

ابراهیم ابراهیمی

 

 

سردبیر:

محسن ذوالفقاری

 

 

مدیر داخلی:

الهام فرجاد

 

 

ویراستار بخش فارسی:

قاسم مختاری

 

 

ویراستار بخش انگلیسی:

 حمید ورمزیاری

 

 

انتشارات:

انتشارات دانشگاه اراک

 

 

حروف نگاری و صفحه‌آرایی:

الهام فرجاد

 

 

نشانی:

اراک-خیابان شهید بهشتی-میدان شریعتی-دانشگاه اراک-دانشکده ادبیات و علوم انسانیکد پستی:88138-38156

 

 

تلفن و فاکس:

32624130 (086)

 

 

شمارگان:

350

 

 

ISSN(شاپا):

2234-2345

 

 

سایت اختصاصی:

http://paq.araku.ac.ir

 

 

نشانی الکترونیک:

paq@araku.ac.ir