اخبار و اعلانات

انتخاب نشریه به عنوان نشریه علمی پژوهشی برتر استان سال 97

 نشریه علمی پژوهشی پژوهش های ادبی - قرآنی به عنوان نشریه برتر استان سال 97 انتخاب گردید.

مطالعه بیشتر