بررسی تحلیلی خاستگاه‌های ادبی و زبانشناختی بحث«زبان قرآن» در دوره معاصر

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه الهیات دانشگاه بوعلی

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه بوعلی سینا

3 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث و مدرس دانشگاه

چکیده

در شکل گیری بحث زبان قرآن باید دوجریان را از یکدیگر تفکیک نمود. یک، جریان اصیلی که از همان دوران نزول آغاز و تا به امروز ادامه داشته و آثار و پیشینه قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. دیگر، جریانی که عمدتا از فضای ادبی و فلسفی غرب برخاسته و توسط مستشرقین و روشنفکران مسلمان وارد حوزه مباحث قرآنی شده است. پژوهش حاضر به جریان دوم می پردازد. دو خاستگاه عمده در محدوده این بحث  قابل طرح است: خاستگاه های ادبی و زبانشناسی،خاستگاه های ادبی - فلسفی. شیوه ما در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Literary and linguistic origins of the Language of the holy Quran in contemporary era

نویسندگان [English]

  • Hosein Ali Torkamani 1
  • Javad Mohamadi 2
  • Mahdi Ashnavar 3
1
2
3
چکیده [English]

In the development of the discussion of the Language of the Quran, two codes of conducts should be distinguished. The first is the noble and genuine one starting from the early revelation and continuing to contemporary era. This trend yielded outstanding outcomes and literature. The second code of conduct originated from western literary and philosophical atmosphere and brought into area of Quranic discussion by Orientalists and Muslim intellectuals. The present study, investigates the second trend. This code of conduct has enjoyed two origins literary/linguistic and literary/philosophical origins. The study has assumed a descriptive- analytic approach through a literary search.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language of the Quran
  • Literary and linguistic origins
  • literary philosophical origins