آشنایی‌زدایی در جزء سی‌ام قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی

چکیده

آشنایی‌زدایی از دستاوردهای مکتب فرمالیسم روس می‌باشد که بر بیگانه نمودن نُرم عادی زبان دلالت دارد. این اصل بعنوان شگردی برای زیبایی‌آفرینی به‌شمار می‌رود و هدف از آن، تشخّص و برجسته‌سازی هر اثر هنری است. این نوشتار تلاش می‌کند تا زبان قرآن کریم را به ‌عنوان برترین اثر ادبی و هنری، از منظر آشنایی‌زدایی بررسی نموده و میزان بهره‌مندی قرآن کریم را از امکانات زبانی و شگردهای زیبایی‌آفرینی نمایان سازد. روش این تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و بر آن است تا به‌منظور تطبیق نظریه صورتگرایان با زبان قرآن، نمونه‌هایی از هنجارگریزی(قاعده‌کاهی و قاعده‌افزایی)  را در برخی آیات شریفه جزء سی‌ام قرآن کریم نشان دهد و در نهایت با تکیه بر تفاسیر ادبی قرآن کریم، بازتاب تأثیر آن را در کشف معنای مقصود و نیز کسب التذاذ بیشتر بیان کند. قرآن کریم، به‌اقتضای رسالت آسمانی خویش، بگونه‌ای بی‌نظیر با بهره‌گیری از ذخایر زبانی، در دو حیطه هنجارگریزی و قاعده‌افزایی دست به آشنایی‌زدایی زده و به‌ تبع آن با برجستگی کلام، القای مفهوم را به‌اوج رسانیده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Defamiliarization in part XXX of the holy Quran

نویسندگان [English]

  • Qasem Mokhtari 1
  • Motahareh Faraji 2
1
2
چکیده [English]

Defamiliarizationis one of the accomplishments of Russian formalism focusing on the alienation of the norms of language. This process resulted in the creation of attraction and foregrounding is one of its consequences. This article tries to study the holy book from foreignization perspective and reveal the range of the applications of these linguistic and aesthetic techniques by the holy book. The study tries to investigate the cases of deviation in part xxx to compare formalist theory with the language of the Quran and on the basis of the literary interpretations to discover the reflection of its influence in exploring the concept and enjoyment. The holy Quran apples foreignization by deviation and rule creation through the use of linguistic resources and as a result of foregrounding conceptualize- tions has exceeded to the highest level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : The holy Quran
  • formalism
  • foreignization
  • deviation
  • rule creation