جلوه‌های بینامتنی قرآنِ کریم در شعر قیصر امین پور

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی

2 دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی

3 استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور

چکیده

درهم تنیدگـی متون، حاصـلِ رویکردِ زبان‌شناختی به ادبیات و نقدِ متن محور است. قیصر امین‌پور شاعر متعهد و نام آشنای ایران به اشکـال گوناگون، تحت تأثیرِ قرآن کریم قرار گرفته است. این تأثیرپذیری گاه از مضـمون و محـتوا، و گاه در الفاظ و فنونِ بیانی قرآن، صورت پذیرفته است. در شعر امین‌پور انواعِ گوناگونِ اقتباس از جمله: تلمیح، تحلیل، اثرپذیری واژگانی، اثرپذیری گزاره‌ای و... ملاحظه می‌شود. علاوه برگونه‌های مختلف اقتباس، آرایه‌ی ایهام تناسب با تأثیر‌پذیری از آموزه‌های قرآنی، در شعر این شاعر حضوری چشمگیر دارد. قیصر از این آرایه‌ها بیشتر به منظور بیانِ رساترِ دردها و رنج‌های انسان معاصر که از معنویات دور گشته، استفاده نموده است. اثرپذیری امین‌پور از قرآن کریم با چنان ظرافتـی همـراه است که پی بردن به اصـل و ریشـه‌ی سروده‌هـایش اغلب کاری دشـوار بوده، و نیازمند دقت و تأمّل فراوان می‌باشد. پژوهش حاضر، تلاشی است در جهت واکاوی شیوه‌های اثرپذیری قیصر امین‌پور که در مباحث زبان شناسی نوین از آن به عنوان ((بینامتنی)) یا ((تناص)) یاد می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestations Quranic Intertextuality in Gheisar Aminpoor's poetry

نویسندگان [English]

  • Reza Kiani 1
  • Jahangir Amiri 2
  • Faroogh Nemati 3
1
2
3
چکیده [English]

Integration of text is the result of linguistic approach to text oriented criticism. Gheisar Aminpoor, the committed and well known Iranian poet, is differently influenced by the Holy Quran. This influence is sometimes manifested in subject matter and content and in some other cases in words and expression techniques. In Aminpoor's poetry there are different types of adaptations: allusion, analysis, lexical impression, propositional impression etc. In addition to techniques based in Quranic teachings, which have obtained outstanding presence, Aminpoor has applied these techniques to express contemporary human sorrows and grieves who is deprived of spiritual ideas.  Aminpoor's imitation from the holy Quran is so intricate that discovering the references is often difficult and requires a lot of care and attention. The present study tries to investigate methods of Aminpoor's Quranic imitation from intertextual point of view, a new linguistic perspective

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Quranic intertextuality
  • Gheisar Aminpoor
  • allusion
  • Ambiguity
  • lexical imitation
  • propositional imitations