بررسی روابط بینامتنی میان شعر «صفی ‌الدین ‌حلی» و قرآن‌ کریم

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان وادبیات عربی دانشگاه زابل

چکیده

میراث دینی از مهم‌ترین ساختمایه‌های شعری و از پربارترین منابع الهام‌گیری شاعران در جهت واگویه‌‌ی احساسات درونی و اندیشه‌های ایشان محسوب می‌گردد. در این بین قرآن‌کریم به واسطه‌ی عمق معانی، غنای واژگانی و ویژگی‌های منحصر به‌فرد هنری و بلاغی، در مقام ارزشمندترین منبع دینی الهام بخش نزد شاعران و ادیبان مسلمان قرار دارد. به‌گونه‌ای که ایشان در شعر خویش با کلام وحی رابطه‌ی بینامتنی برقرارکرده، از این آبشخور سرشار در سطوح مختلف مفهومی، لفظی و اسلوبی بهره برده اند. یکی از شاعرانی که عبارات و معانی قرآنی از اصلی‌ترین دستمایه‌های هنری او محسوب می‌گردد، «صفی‌الدین‌حلی» است. در جستار پیش رو، با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی نظرات گوناگون ناقدان غربی و عربی پیرامون نظریه‌ی بینامتنیت وانواع آن، انواع رابطه‌ی بینامتنی قرآنی در شعر«صفی‌الدین‌حلی» نقد وواکاوی خواهد شد که شامل هفت نوع رابطه‌ی بینامتنی کامل متنی، کامل تعدیلی، جزئی، واژگانی، اسلوبی، الهام گیری و اشاره‌ای(تلویحی)می‌باشد. نتایج جستار حاضر حاکی از آن است که رابطه‌ی بینامتنی قرآنی در مدائح نبوی و مراثی شاعر از بسامد بیشتری برخوردار است. از طرفی بینامتنی کامل تعدیلی، اشاره‌ای و جزئی بیشتر مورد توجه صفی‌الدین‌حلی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Intersexuality relationships between the poems texture of “Safi-aldin Helli” and the holy Quran

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Habibi
چکیده [English]

Religious bequest is an important foundation of the poems and it is also a rich source of poet’s revelation to represent their innate feelings and thoughts. The holy Quran is the most valuable religious source for Moslem poets and literary writers, due to its deep implications, rich words and exclusive features of art and statement as they connected their poems with revelation words and enjoyed from this galore fountain in different levels of concepts, statements and manners. “Safi-al-Din Helli” is a poet who is famous because of his Quranic statements and concepts. In this inquest, the intersexual usage of the descriptive-analytical approach and the comments of western and Arabic critics in “Safi-al-Din Helli” poems were evaluated. Intersexuality possesses seven different types including complete texture, complete adjustment, partial words, manners, revelation and symbols. Results of the study showed that there is more frequency in the relationships of prophet’s panegyrics and poet’s elegy. On the other hand, complete adjustment, symbols and partial intersexuality had been introduced by Safi-al-Din Helli.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Quran
  • Safi-al-Din Helli
  • Intersexuality
  • Poem