سیطره قرآن در معارف بهاء ولد

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

2 استاد زبان وادبیات فارسی دانشگاه تهران

چکیده

در میان متون نثر عرفانی معارف بهاء ولد متنی ادبی ویگانه دانسته می شود. این کتاب مجموعه ای از یادداشتهای بهاء ولد (628) است که به شکلی بدیع و متفاوت از دیگر آثار عرفانی نگاشته شده است .معارف، دربردارنده پراکنده‌گویی‌های او در موضوعات مختلف است. با نگاهی گذرا در پاره های ناپیوسته این کتاب ، آنچه مکرر و پیوسته به نظر می آید حضور چشمگیر آیات قرآنی است. بهاء ولد در توجه به آیات قرآنی نوآوریهایی داشته و اگر مهمترین ویژگی نثر معارف را شگردهای بیانی در تحلیل های قرآنی بدانیم هیچ گزاف نمی نماید.  این جستار با بررسی ای مختصر از گونه  معارف به عنوان شالوده ای برای بررسی منسجم آغاز شده و با نگاهی زبانی و محتوایی خلاصه شده است. بررسی نخست تلقی ای زبانی است که با عنوان زبان شاعرانه به سامان می رسد . بررسی دوم بررسی محتوایی است که در پی یافتن شگردهای درون متنی معارف است که با تجربه های درونی و بیرونی بهاء ولد گره می خورد . در گزارش پایانی ایدئولوژی اشعری بهاء ولد حائز اهمیت دانسته می شود. نویسنده برای تبیین این  موارد با ارائه شواهدی مختصر ودر عین حال دقیق از متن کوشیده است دریچه ای تازه به سوی دنیای شگرف این متن بگشاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dominance of the Quran in baha-e valad's maaref

نویسندگان [English]

  • Zahra Moeini fard 1
  • Eshagh toghyani 2
  • Hosein Aghahosini 2
1
2
چکیده [English]

Among the mystical prose texts, Baha valad is considered a unique literary text. This book differs from other works- includes burble of Baha-e valid.
 With a quick look at the discontinuous parts of this book, only presences of Quran’s verses seem to be frequent and continuous.
This investigation is started with a brief review of the genre and summarized with a looking at language and content.
Baha valad has innovations in Quran’s verses comprehension and if we assume that the most important feature of baha walad’s prose is expression techniques of Quranic analysis does not seem far-fetched.
The first study is linguistic examining thatis introduced as poetic language heading. The second study is contentual examining to find techniques of baha valad text. At The last report the Ash’ari ideology of baha valad is considered important.By presenting of this brief evidence; the writer has attempted to open a new window into the world of this dramatic text.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baha-e valad's maaref
  • mystical interpretation
  • poetic language
  • intertext interpretation
  • Interpreting ideological