بررسی مفهومی و ساختاری آیات قرآن در نفثه المصدور

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور تحصیلات تکمیلی تهران مدرس دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان

چکیده

نقش آیات قرآن کریم در عمده متون قویم قدیم برجسته است. در این میان تأثیرپذیری کتاب نفثه المصدور از آثاربرجسته نثر مصنوع، اثر گرانسنگ شهاب الدین محمد زیدری نسوی از این کتاب آسمانی با بهره‌گیری از انواع شیوه‌‌های متداول از اقتباس و استشهاد، تلمیح، تأویل، ترجمه، نقل به معنا و... چشمگیر است، بطوری که این تأثیر در حدود یکصد و سی آیه در این کتاب رخ نموده است.
زمینه اصلی بحث در این مقاله تمرکز برکاربرد مفهومی و ساختاری آیات در این کتاب و گونه‌های  ده گانه بکارگیری آنها بنا بر ذائقه نویسنده است که از اشراف عمیق وی  و منشیان پر مایه دوران پر التهاب مغول و تاتار حکایت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A conceptual and structural analysis of the verses of the holy Quran in Nafthatolmansur

نویسندگان [English]

  • Majid sarmadi 1
  • Ali Abedi 2
1
2
چکیده [English]

The function of the verses of the Holy Quran in most of the ancient texts is outstanding. Nafsah al masdoor, the valuable work of Shahabeddin Mohammed Zidari nasavi, which is among the prominent works of Affected (Masnu') prose, has been affected by this Divine Book impressively by benefiting from types of conventional methods of borrowing, testimony, allegory, interpretation, translation, quoting.
The main area of discussion in this study is the concentration on conceptual and structural application of verses in this book and species composed of ten elements and their applications according to author's taste, so that it is indicative of his particular mastery and the learned office clerks in the period of full of tension of Mongol and Tatars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Nafthatolmansur
  • Influence
  • structure
  • concepts