درنگی بر آواشناسی فاصله‌ی آیات در سوره نبأ

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان وادبیات عربی دانشگاه کاشان

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی

چکیده

         قرآن، سبک و اسلوب بى همتایى از نظر نظم تعابیر، و روش ممتازى از لحاظ ترکیب الفاظ را در بر دارد که عرب‌ها پیش از نزول قرآن کریم با چنین سبک و نظمی آشنایى نداشتند؛ و با اینکه آنان اهل فصاحت و بیان، و سوارکاران عرصه بلاغت و گفتار بودند این سبک و اسلوب براى آنها نامأنوس تجلی یافت. معجزه بودن قرآن از جهات مختلف، قابل بررسی است؛ یکی از آنها اعجاز ادبی و بیانی می‌باشد که ابعاد گوناگون جنبه‌های ظاهری و ساختاری الفاظ قرآن را در بر می‌گیرد که بدون شک موسیقی و نظم آهنگ قرآن در پرتو برخی آرایه‌های زبانی از جمله رعایت فواصل است.
این پژوهش فاصله آیات سوره نبأ را مورد تحلیل قرار داده و به واکاوی مقاطع صوتی آن به گونه آماری پرداخته و بدین دریافت رسیده  است که با تغییر مضمون آیات، حروف روی فاصله دگرگون می‌شود و با تغییر سیر خطاب، مقطع صوتی، از مغلق به مفتوح گرایش می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Phonetics of the Verses Rhyme In Nabaa Surah

نویسندگان [English]

  • Mohsen Seifi 1
  • Mansooreh Talebyan 2
  • Marzieh Shaddel 2
1
2
چکیده [English]

Quran has a unique style in terms of rhyme of expressions and an excellent method regarding the words combination. Arabs were not familiar with such style and rhyme before the descent of the Quran despite the fact that they were proficient rhetoric and oration. This style was strange for them. We can analyze the Quranic miracles from different perspectives. One the miracles is its literature and expression and includes different dimensions of structural and exterior aspects of the words. Undoubtedly the Quranic rhyme and music are because of some of the linguistic variables such as  rhyme.
This study has analyzed rhyme in Nabaa sursh and its phonetic levels were analyzed statisticly. It was found that the change in themes of the verses, resulted in the change of the letters on rhyme. And the change of style of addressing the phonemic aspect changed the patent to stiff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Quran
  • Nabba Surah
  • Phonetics
  • rhyme
  • Audio Section