بررسی طرح های تصوری در معنا شناسی شناختی واژگان قرآن (با تمرکز بر طرح حجمی، حرکتی و قدرتی)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی زاهدان

2 دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد الهیات دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

چکیده معنا شناسی به بررسی معنا و مفهوم نشانه های مختلف می پردازد. یکی از انواع مختلف معنا شناسی که در تحلیل آیات قرآن می‌توان به کار گرفت، معنا شناسی شناختی است. معنا شناسی شناختی به شاخه های متعدد تقسیم شده که یکی از آن ها را می توان طرح های تصوری نام برد که باعث فهم بهتر قرآن می گردد. مقاله ی حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد قرآنی، به بررسی طرح های تصوری معنا شناسی شناختی در واژگان قرآن کریم پرداخته و در انتها به این نتیجه دست می یابد که: در قرآن کریم خداوند از روش های گوناگونی برای بیان آیات استفاده کرده است تا بتواند منظور خود را بهتر و راحت تر به انسان ها بفهماند و انسان ها مشکلی در دریافت معنا و مفهوم آیات نداشته و به دنبال بهانه ای برای دوری کردن از قرآن و آموزه های اسلامی نباشند. یکی از این روش ها، طرح های تصوری است که خداوند مفاهیم آیات قرآن را برای مخلوقات به تصویر می کشد. طرح های تصوری معنا شناسی شناختی، به سه نوع حجمی، حرکتی و قدرتی تقسیم شده و پدیده های جهان هستی را این گونه قابل لمس و متصور می کنند.      

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Image Schemas in Cognitive Semantics of Qur'anic Words (with an emphasis on spatial, transformational, and force schemas)

نویسندگان [English]

  • samira khosravi 1
  • Hossein Khakpour 2
  • Samira Dehghan 3
1
2
3
چکیده [English]

Semantics studies the meanings of different symbols. One part of semantics used in the analysis of Qur'anic verses is cognitive semantics. Cognitive semantics is divided into different branches and one of them is image schemas that help in better understanding of the Qur'an.
This article with a Qur'anic perspective uses an analytical- descriptive method to study the conceptual designs of cognitive semantics in Qur'anic words, and concludes in the end that: God has made use of several methods for expressing Qur'anic verses so that His intended meanings are conveyed to humans more clearly and comfortably and hence humans do not claim understandability as an excuse to avoid the Qur'an and Islamic teachings.
One of these methods is the conceptual designs by which God portrays the implications of the Qur'anic verses for the creatures.
The image schemas of cognitive semantics are in three general types: spatial, transformational, and force.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Quran
  • Semantics
  • Cognitive Semantics
  • image schemas