امانت الهــی در قرآن و مثنــوی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینای همدان

2 کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی

چکیده

امانت الهی از مباحث میان ژرف و ارزشمندی است که درک آن مستلزم مطالعه و پژوهشی عمیق ، میان رشته ای و گسترده است. پژوهش های صورت گرفته در این زمینه چشمگیر نیست. در متون تفسیری و عرفانی  حقایق و مصادیقی برای آن ذکر شده است. در متون تفسیری شیعی مصداق «ولایت و حقیقت دین » از میان مصادیق ذکر شده، از بسامد بالایی برخوردار است. در تفاسیر اهل سنت  مصداق «تکالیف دینی» بیشترین تأکید را  دارد. در متون عرفانی  بنابر  شیوه تأویل گرایی  مصادیقی چون« عشق، معرفت، تکالیف دینی و ولایت»  مصداق امانت دانسته شده است که تکیه اغلب این متون چه تفسیری  چه عرفانی، بیشتر  به ذکر مصادیق امانت بوده و بعضاً به امور مرتبط با امانت الهی از جمله علت پذیرش انسان، ابای دیگران و ... نیز پرداخته اند  . ازاین روی در این مقاله سعی شده است حقیقت امانت،سرّارائه، علت پذیرش انسان و ابای دیگران با استنادات نقلی واستدلالات عقلی، تبیین و تحلیل گردد و  بر این اساس دیدگاه مولوی در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Divine Loan in the Qur'an and Rumi's Masnavi

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ahi 1
  • Zahra Azadi Nasab 2
1
2
چکیده [English]

  Abstract The divine loan is a profound and worthwhile topic that requires an in-depth, interdisciplinary and broad study. The studies carried out in this area are not considerable, however. Facts about and samples of the Divine Loan has been cited in exegetic and mystical texts. The divine loan is a profound and worthwhile topic that requires an in-depth, interdisciplinary and broad study. The studies carried out in this area are not considerable, however. Facts about and samples of the Divine Loan has been cited in exegetic and mystical texts. In the Shiite exegetic texts, seeing Divine Loan as "the guardianship (velayat) and the core of the religion" has high popularity while the Sunni interpretations emphasize "religious practices". In the mystical texts based on the method of interpretation, the loan has found meanings like "love, knowledge, religious practices and guardianship". In most such exegetic or mystical texts there is an emphasis on mentioning the samples and examples but occasionally they have addressed some pertinent issues such as accepting the Divine Loan by the mankind, refusing it by others. Therefore, in this article, using scriptural citations and rational arguments, we have tried to explain and analyse the truth of the Loan, the mystery of the divine offer, the reason why mankind accepted it and why others refused to do so, in order to study Rumi's view in this regard.

   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divine Loan
  • the Qur'an
  • Masnavi
  • interdisciplinary
  • mankind