تحلیل ساختار زبان قرآن در چارچوب نظریه ی معاصر استعاره

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان شناسی دانشگاه پیام نور ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

یکی از جنبه های اعجاز قرآن داشتن ظاهری آراسته و ساختاری منطبق بر تفکرات بشری است که با استفاده از زمینه های حسی و مادی ، زمینه های مجرد و معنوی را نشان می دهد . هدف این پژوهش تحلیل و توصیف ساختارهای استعاری زبان قرآن در چارچوب نظریه ی معاصر استعاره و تقسیم بندی استعاره های مفهومی لیکاف است. دراین نظریه، استعاره به هرگونه فهم وبیان مفاهیم انتزاعی در قالب مفاهیم ملموس تر اطلاق می شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته؛ بدین ترتیب که نگارنده پس از معرفی ساختار زبان قرآن ، داده های پژوهش را به شیوه ی کتابخانه ای و به کمک فیش برداری ،از جای جای قرآن استخراج  و در چارچوب نظری تحقیق مورد تحلیل قرارداد -گرچه گستردگی ساختارهای استعاری قرآن در این پژوهش نمی گنجد که با تحلیل آنها در این رویکرد، نتایج ارزشمندی حاصل گردید؛ از جمله اینکه، بخش قابل توجهی از ساختارهای زبان قرآن، استعاریست و استعاره های قرآنی فراتر از استعاره های زبانی ویا ادبی هستند .دیگر این که اختلاف مفسّران در تعیین معانی برخی از ساختارهای استعاری زبان قرآن ، از عدم توجه به نقش و مفهوم شناختی استعاره ها نشأت می گیرد و در نهایت این که سبک بیان و ساخت معنایی ومفاهیم قرآنی به صورت  ترکیبی از زبان های متعدد (عرفانی ، سمبولیک و تلفیقی )وحتّی استعاری می باشد و میان اجزاء ساختاری زبان قرآن پیوند منظم و رابطه ای منسجم برقرار است.         

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Structure of the Qur'anic Language within the Contemporary Metaphor Theory of

نویسندگان [English]

  • Elkhas vaysi 1
  • Gholamhassan oraki 2
1
2
چکیده [English]

One aspect of the miracle of the Qur'an is having an elegant form and a structure based on human thinking that reflect incorporeal and spiritual aspects using sensory and material aspects. The aim of this study was to analyze and describe the structures of the metaphorical language of the Qur'an based on "the contemporary theory of metaphor" and division of conceptual metaphor by George Lakoff. In this theory, metaphor is any understanding and expression of an abstract concept in a more concrete concept. This study was performed using the descriptive–analytical method. Following the introduction of the structure of the language of the Qur'an, the authors extracted the data from different places in the Qur'an and analyzed them based on the theoretical framework of the research, although the extent of the Qur'anic metaphorical structures is beyond this single study. The analysis gave valuable results including the fact that a large part of the Qur'anic structures are metaphorical and the Qur'anic metaphors exceed linguistic or literary metaphors. Furthermore, commentators' disagreement in interpreting some Qur'anic metaphorical structures roots in their ignoring the function and cognitive concepts of the metaphors. Finally, the style of expression, semantic structure and Qur'anic concepts are a form of combination from various languages (mystical, symbolic, and synthetic) and even metaphorical and there is a regular link and a coherent relation between structural elements of the Qur'anic language.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Qur'an
  • Cognitive Linguistics
  • conceptual metaphors
  • the contemporary theory of metaphor