نقد نظریه ی اقتباس قرآن از ادب زمانه با تحلیل دیدگاه یوسف دره حداد

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

چکیده

قرآن کریم  که در 1400 سال پیش در سرزمین حجاز بر رسول الهی حضرت محمد (ص)، برای هدایت و تربیت انسانها  نازل گردید، در تعامل فرهنگی و سیاسی ، بسیاری از نیازهای اخلاقی، اجتماعی ،اقتصادی،و فرهنگی مردم آن زمان را تامین کرد ، اما با دیدگاه تاریخی نگری به قرآن، برخی از مستشرقین معتقدند  که این کتاب از ادبیات و فرهنگ زمانه، تاثیر فراوانی پذیرفته و آموزه های آن ، مقتبس از آداب و رسوم عرب معاصر نزول می باشدو با این تفکر قرآن نمی تواند پاسخگوی تمام نیازهای متغیر مردم در اعصار و امصار گوناگون باشد .در این مقاله، تشریح می شود که اگرچه در ظاهر بخش هایی از  قرآن اقتباس شده از ادب زمانه می باشد،  اما حقیقت این است که این کتاب  با بهره برداری هوشمندانه از واژگان و مکاتب زمان نزول به تدریج قانونمندی نموده و مترصد تربیت انسانها بوده است، علیهذا لازم است قرآن همراه با تجزیه و تحلیل فضا ،جو و شان نزول آیات کریمه اش، زمان شناسی و ترجمه‌ی فرهنگی، علمی و تاریخی شود و مفسرین و مترجمین باید با توجه به عناصر زمان و مکان و با اقتباس از داستان های تاریخی و دستورات تربیتی و عقیدتی قرآن وبا عنایت به استواری و ثبوت این کتاب ،برداشتهای عصری و فرهنگی مناسب را در آن لحاظ نموده ؛و قرآن را با زبان و فرهنگ روز ترجمه نمایند.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Criticism of the Theory of Qur'anic Adaptation from the Literature of its Time Analyzing Yousef Dareh Haddad's Viewpoint

چکیده [English]

The Holy Qur’an, sent down to Prophet Muhammad around 1400 years ago in Hejaz for training and guiding humankind, supplied many moral, social, economic and cultural needs of people of that time. However, from a historical viewpoint on the Qur'an, a group of orientalists believe that the Qur'an has been greatly affected by the literature and culture of that time and its teachings are adapted from costumes and traditions of Pre-Islamic Arabs. Yet in the present article, it is elucidated that although apparently parts of the Qur'an are adapted from the literature of its time, it has been that this book has aptly utilized the words and literary schools of the time of the Qur'an being sent down and has gradually set regulations to train humans. This being said, it is necessary that the Qur’an be historicized and translated culturally and scientifically together with analyses of settings, atmosphere and Asbāb al-nuzūl of ayahs. Exegetes and translators of the Qur'an thus need to provide interpretations matching the needs of the present time and culture and translate the Qur'an into the language and culture of the time, by adapting from Qur'anic historical stories as well as its educative and doctrinal orders bearing in mind the stability and fixity of this book.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Qur'an
  • Adaptation
  • literature of the time
  • orientalist
  • Yousef Dareh Haddad