تحلیل مفهوم تعلیق در ساختار روایت «مطالعه موردی سورة‌ نبأ»

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه اراک

2 عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

چکیده

چکیده

تعلیق مفهومی است که مرزهای آن از سطح مفهوم بودگی و شناختی صرف فراتر می‌رود و از حوزة نظری، که آن را به یک موضوع منفعل، همچون بی‌نهایت موضوع دیگر که در موقعیت انفعالی بازشناسی یا بازسازی قرار دارند، به سوی حوزه‌های عملی با ساز و کارهایی مؤثر، متمایل است. البته، این ویژگی کاربردی و عملی منجر به نادیده گرفتن جنبه‌های مفهومی‌ تعلیق نمی‌شود؛ زیرا هر عملی، هر چند جنبه‌های شناختی آن طبیعی و ناپیدا شده باشند، به ناگزیر، مبتنی بر زمینه‌های نظری است. بر این اساس، در این نوشتار، نخست، به طور فشرده، جنبه‌ها و زمینه‌های نظری این مفهوم بازکاوی شده است و سپس، سورۀ نبأ، به عنوان نمونه‌ای عملی تحلیل شده است. نگارندگان بر این باورند که متن قرآن کریم، یکی از بهترین گزینه‌های پژوهش در این زمینه است و قوی‌ترین و در عین حال، موجزترین جلوه‌های تعلیق در این متن وجود دارد. تعلیق در سورۀ نبأ، به گونه‌ای چند لایه و متراکم، متن را از شیوه‌های خطی معمول روایی جدا ساخته است و با ایجاد احساس شگفتی و ابهام و سرگردانی و انتظار و نیز با برانگیختن پرسش‌های ضمنی پیاپی، هر آنچه لازمۀ یک اثر بزرگ ادبی است را، در یک ساختار منسجم و در عین حال پیچیده و غیر قابل پیشبینی، فراهم آورده است.
واژه‌های کلیدی: سورۀ نبأ، تعلیق روایی، روایت چند لایه، سورۀ نبأ

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The analysis of the concept of suspension in narrative structure A case study of Al- Naba Surah (Verses)

چکیده [English]

Abstract:
The suspension is a concept that Increases its boundaries from concept and cognition and tend to practical fields from theoretical aspects. Of course, this functional and practical features cannot ignore The conceptual features of suspension. Because each action, inevitably, is based on areas of theoretical fields. Accordingly, in this article, first, compactly, We have analyzed the theoretical aspects and fields of this concept and then we have analyzed Surah Al-Naba, as a practical sample.
The authors of this article believe that Quan is one of the best texts in this field of research, and the strongest and at the same time, the most succinct expressions of suspense formed in this text. Suspension, in this text, in the multi-layered and dense condition, separated the text from simple linear narratives and with a sense of surprise and wondering and mystery and waiting and by stimulating the Successive implicit questions, everything requires a great literary work, in a coherent structure, yet complex and unpredictable, is provided.
Key words: Al-Naba Surah, Narrative suspention, Multi-layer narration

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Al-Naba Surah
  • Narrative suspention
  • Multi-layer narration