ادله ادبی دلالت فراسیاقی قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

برخی از آیات قرآن کریم افزون بر معنایی که در ضمن فضای سیاقی و بافت زبانی افاده می‌کنند، قابلیت دلالت بر معانی دیگری با چشم‌پوشی از سیاق متنی را نیز دارا هستند که از این معانی در این پژوهش به مدلول فرا سیاقی یاد می‌شود. کشف چنین دلالت‌هایی در کنار پایبندی به اصول و ضوابط تفسیری، در سایه جداسازی و تقطیع گزاره‌های قرآنی و یا فرا نگری از تنگناهای سیاق متنی آیات امکان پذیر است. شیوه بیانی بی‌بدیل قرآن به دلیل برخورداری از شاخصه‌ها و مؤلفه‌هایی چون ذووجوه بودن، جامعیت دلالی در قالب ساختارهای موجز، قابلیت چند معنایی و تکرار گزاره‌های یکسان در مجموعه‌ها و سیاق‌های معنایی متفاوت که جملگی برخاسته از ماهیت زبانی و ساختار خاص ادبی آیات قرآن کریم است، اعتبارمندی استنباط‌های فراسیاقی را فراهم می‌آورد. در این پژوهش کوشش بر آن است تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی بر پایه ویژگی‌های زبان‌شناختی و ادبی آیات قرآن با تکیه بر منابع اصیل علوم قرآن و مصادر ادبی ضمن ارائه نمونه‌ها و شواهدی عینی از آیات قرآن به اعتبارسنجی این رویکرد معناشناختی در تبیین آیات پرداخته شود. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که در روایات تفسیری اهل بیت(ع) نیز مدلول فرا سیاقی قرآن معتبر شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

literary reasons of ultra context implication of Quran

نویسندگان [English]

  • mohammad khatibi 1
  • ali rad 2
1
2
چکیده [English]

Some verses of the Holy Quran in addition to meaning that express at linguistic context, have capability of implication To other meanings with ignoring linguistic context, that in this research these meanings are reminded as ultra context implication. Discovery of such implication despite of obligation to the principles and criteria of exegesis, is possible by segregation and separating Quranic predicates or ultra review from context limitations. Literary method of Quran because of having attributes and characteristics such as equivocality, conceptual universality in concise structure, capability of polysemy and repeating the same sentences in different conceptual contexts, that all of them arising from literary nature and specific structure of Quran, eventuate validity of ultra context elicitations. In this research it is tried to analyse validation of this semantics approach on the basis of linguistic literary attributes of Quran verses with analytical approach, relying on original Quranic sources and literary references by presentation Samples and evidence from Quran verses at interpretation of Quran verses. Research Reason shows in interpretative narrations of ahlol-bayt also, that is known validate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Quran context"
  • "ultra context"
  • "Quranic literature"
  • "semantics"
  • "interpretative narrations"