بینامتنیت آیات و روایات در گلستان سعدی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 آموزش و پرورش

چکیده

Intertextuality points to the fact that any text at some point in time, under the influence of earlier and earlier works by changing the identity of the new text to unravel Ast. given text can be clearly and accurately reflect references to the before works . If we want to explain this is to say that the author of the foundation and the basis of ideas and thoughts can be thoughts, ideas and thoughts of other writers and poets is intertextuality comment. The text of the opinions and ideas of texts to one's own born. In this regard, Bloom says that the late artist is always the anxiety of influence of the former artist who copied his work would be soon . Many poets and men of letters during the application of concepts, thoughts, anecdotes, all your efforts in this busy and words and phrases from the qoran that are of interest. One of the authors industrious is Saadi saying that used of naration and qoran at large verses . This study aims at revealing the Quran and Nahj intertextuality in Golestan and in the end be able to paint on the Quran and sayings of Imam Ali Ibn Abi Talib (PBUH) in Sa'di's Golestan was more familiar.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Intertextuality verses and hadiths in Sa'di's Golestan

چکیده [English]

بینامتنیت گویای این امر است که هر متنی در برهه ای از زمان ،تحت تأثیر آثار قبل خود بوده و با تغییر و تحول آثار پیشین، به خود هویتی متنی بخشیده است.اگراین متن نوین را بشکافیم می توان به وضوح و البته با دقت و تأمّل ارجاعاتی به آثار قبل آن دید.اگر خواسته باشیم به عبارتی دیگر توضیح دهیم این است که هر نویسنده ای در بنیان و اساس آرا و افکارش می توان ،اندیشه ها و تفکّرات افکار دیگر نویسندگان و ادبا و شعرا دید.همین دیدگاه بینامتنیت نام دارد که در سایه سار این نوع نگرش هر متنی زاییده ی آرا و اندیشه های متون قبل خویش است. در این رابطه بلوم می گوید که هنرمند متأخّر همیشه در اضطراب تاثیرگذاری از هنرمند پیشین است که مبادا کارش به کپی برداری محض تبدیل شود.بسیاری از شعرا و ادبا در حین کاربرد مضامین، افکار، حکایات، تمام اهتمام خود را در این مصروف می دارند که از الفاظ و تراکیب و عبارات قرآنی بهره می گیرند .یکی از این نویسندگان زبر دست ،سعدی شیرین سخن است که در حدّ وسیع از آیات وحی و احادیث اهل بیت علیهم السلام در گلستانت همیشه خوشش از قرآن و نهج البلاغه استفاده کرده است. این پژوهش با هدف نمایاندن بینامتنیت قرآنی و نهج البلاغه در گلستان صورت گرفته است تا در پایان بتوان با رنگ و روی قرآنی و سخنان مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام در گلستان سعدی بیش از پیش آشنا شد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Hadith
  • intertextuality
  • Saadi
  • Golestan