تحلیل سبک شناسی آوایی و ترکیبی سورة مبارکة قمر

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور.

چکیده

سبک­شناسی یکی از شیوه­های تحلیل فنی و ساختاری متون ادبی است که در میان پژوهش­های مربوط به زبانشناسی جایگاه والایی را به خود اختصاص داده است. امروزه سهم عمده­ای از مطالعات و تحقیقات حوزه زبانشناسی به سبک­شناسی اختصاص یافته است. این پدیدة ادبی و شیوه تحلیلی که در زبان عربی با عنوان «الاسلوبیّة» شناخته می­شود، در پی بررسی تفاوت­های موجود میان انواع متون است. بدون تردید قرآن کریم به عنوان نمونه­ای بی­نظیر از متون فاخر ادب عربی، چشم­انداز وسیعی از زیبایی­های کلامی را فراروی مخاطبان قرار می­دهد که این معنا از شیوه­های متنوعی که خداوند به منظور تاثیر بر مخاطب به کارگرفته، تجلی می­یابد. سورة مبارکة قمر یکی از مظاهر بارز هنری و جلوه­گاه زیباشناسی قرآن کریم است. پژوهش حاضر بر آن است تا با شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از معیارهای سبک­شناسی جدید گوشه­ای از زیبایی این کتاب سترگ را در دو سطح آوایی و ترکیبی بررسی نماید. نتایج به دست آمده نشان می­­دهد عناصری که موسیقی درونی و بیرونی آیات این سوره را تامین می­کند، از بسآمد بسیار بالایی برخوردار است. هم­چنانکه ساختار منسجم موسیقایی همه­جانبه­ای اعم از نوع حروف و کلمات به کار رفته در هر آیه، چینش حروف و کلمات، قافیه و نظام فواصل آیات و هماهنگی بین واج­ها، صامت­ها، مصوّت­های کوتاه و بلند، به گونه­ای است که موسیقی حاصل از صفات حروف و پیوند منسجم آنها بر اساس مفهوم و معنای آیات به تصویر درآمده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Stylistic Analysis of the Holy Surah Al-Qamar at Phonetic and Syntactic Levels

نویسندگان [English]

  • Javad Ranjbar
  • mohammadreza mirzania
چکیده [English]

Stylistics is one of the technical and structural means of analyzing literary texts, which is highly esteemed among linguistic studies. Today, a major part of studies in linguistics focus on stylistics. This literary phenomenon and analytical method, known as aloslubia in Arabic, seeks to examine the differences between the various types of texts. Undoubtedly, the Holy Qur'an, as a matchless example of exquisite Arabic literary texts, offers an extensive perspective of verbal elegances to the readers. This provision is represented in the various ways employed by Allah to influence the readers of the Qur'an. The present descriptive-analytical research, using new stylistic criteria, aimed to study part of the beauty of this splendid book at two phonetic and syntactic levels. The results show that the elements supplying internal and external musicality of the ayahs are frequent. In addition, the coherent comprehensive rhythmic structure, represented by the types of letters and words using in each ayah, the arrangement of letters and words, rhyme, and the order of ayahs' lengths, as well as the harmony between phonemes, consonants, long and short vowels are in a way that they depict the rhythm resulting from the features of letters and their consistent link on the basis of the meanings of the ayahs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surah al-Qamar
  • stylistics
  • phonetic level
  • syntactic level