دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1392 
5. تصویر هنری داستان حضرت آدم در قرآن کریم

صفحه 79-100

مرضیه زارع زردینی؛ مرضیه- زارع زردینی