نقدی بر نظریه بنت الشاطی در عدم ترادف میان واژه‌های قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

بنت الشاطی از محققان پرآوازة معاصر مصری است که دیدگاه وی در حوزة اعجاز بیانی قرآن مشهور است. وی از برجسته ترین دانشمندان معاصر است که وجود کلمات مترادف در قرآن کریم را انکار کرده و آن را یکی از پایه‌های اعجاز بیانی قرآن قرار داده است. اصلی‌ترین معیار و داور تعیین معنای دقیق واژه‌ها که آنها را از کلمات مترادفشان جدا می‌کند، از نظر وی قرآن کریم است. وی با تکیه بر همین معیار به شرح مسائل نافع بن ازرق پرداخته و در تمایز کلمات مترادف بسیار موفق ظاهر شده است. به طوری که روش وی الگوی بسیار مناسبی برای محققان است. اما با همة تلاشی که کرده در مواردی هم ناموفق مانده است. در مقالة حاضر ضمن معرفی نظریه و روش بنت الشاطی در رد ترادف میان الفاظ، نظر وی در چهار محور به نقد گرفته شده است.
1ـ ناتوانی از بیان تفاوت میان بعضی کلمات مترادف. 2ـ ناشناخته بودن بعضی معانی بیان شده برای اعرابی که قرآن به زبان آنها نازل شده است. 3ـ بی ثمر و اثر بودن بعضی تفاوت‌های بیان شده در تفسیر قرآن. 4ـ عدم قبول انکار ترادف در کلمات متعلق به دو لهجه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical study of Bent al-Shaty’s Theory:Non-synonymy between the Words of the Quran

نویسنده [English]

  • Sayyed Mahmood Tayyebhosseini
چکیده [English]

Bent al-Shaty is a contemporary prominent Egyptian scholar who is well-known for her theory on the expressional miracles of the Qur'an. As the most distinguished contemporary scholar,she has denied the existence of synonymous words in the Qur'an and considered it as one of the cornerstones of the expressional miracles of the Qur'an. To her, the Holy Quran is the main criterion to determine the exact meaning of the words and to separate them from their synonyms. Relying on this criterion, she explains issues raised by NafiibnAzraq seemingly very successful in distinction of synonymous words so that her method can be utilized as a helpful example by researchers. Despite of all her efforts, she has failed in some cases. The present paper introduces the theory and the methodology used by Bent al-Shaty in rejection of any synonym of the words. She has been criticized from four perspectives: 1) inability to explain some differences between synonymous terms; 2) some meanings unknown for the Arabs that the Qur'an was revealed in their language; 3) expressing some useless differences in the interpretation of the Quran; 4) not accepting the denial of the synonym of the words belonging to two accents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bent al-Shaty
  • The Lack of Synonymy in the Quran
  • Expressional Miracles of the Qur'an
  • the effect of the Quran on the words