دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1392 
تصویر هنری داستان حضرت آدم در قرآن کریم

صفحه 79-100

مرضیه زارع زردینی؛ مرضیه- زارع زردینی