تصویر هنری داستان حضرت آدم در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور میبد

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی و مدرس دانشگاه پیام نور یزد

چکیده

 تصویرسازی هنری ازجمله روش های زیبایی سازی یک اثر ادبی است. قصه های متنوع وگسترده قرآن کریم از اعجاز بیانی و زیبایی خاصی برخوردارند. داستان های قرآن، هنر و زیبایی را تعریف نمی‌کنند تا انسان را در وادی بحث‌های نظری زیبایی‌شناختی حیران و سرگردان رها کنند بلکه زیبایی واقعی را نشان می‌دهند و چشم و دل زیبا بین و جان‌های پاک را به تماشا فرا می‌خوانند. حوادث داستان حضرت آدم که متضمن آموزه های دینی – تربیتی است در هفت سوره قرآن دکر شده است و با حرکتی رو به جلو از رابطه علی و معلولی برخوردار است.
 پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی در نظر دارد ویژگی‌های هنری داستان حضرت آدم را از طریق پرداختن به جلوه ها و تصویرهای هنری و عناصر ساختاری آن بررسی و تحلیل کند تا از این طریق روشن گردد که تخیل حسی و پدیده ی تجسم امور در داستان های قرآن از جمله داستان حضرت آدم، نقش زیادی در زیبایی هنری آن داستان ایفا می کند و هماهنگی زیبایی بیان با زیبایی تصویر در راستای اهداف سامیه قرآن، سرشار از زمینه های مختلف تأثیر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Artistic expression of the story of Adam in the Quran

نویسندگان [English]

  • Marzieh Zare zardini 1
  • Marzieh Zare zardini 2
1
2
چکیده [English]

Technical image or artistic illustration is one the methodsthe beauty of a literary work. The various and numerous storiesof the Quran, possess rhetorical inimitability. Sensory imagination and the phenomena of visualization play a great role in the beauty of the art of the Quranic stories. Thestories of the Quran do not define art and beauty and don’t abandon the man confused in the realm of the theoretical debates of aesthetic. But it shows the true beauty and call viewing the pure souls and beautiful eyes.
This research is a descriptive – analytical work intends to examine artistic features in the story of Adam that is the first story. On the one hand, we should review the elements of story and artistic images used in it andon the other hand, therecitative miracleshould be reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • story
  • illustration
  • art beauty
  • Adam