زبان‌شناسی فعل مجهول، دانشی برای تصویرگری صحنه‌های غیبی قرآن‌کریم

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک

2 دانشجو دکتری

چکیده

فعل مجهول ساختاری است که در زبان عربی از اهمیت خاصی برخوردار است. این امر به دلیل اهتمام خاصی است که در این زبان به بیان وشیوه تعبیر داده شده است و نمود این ظرافت را در متن إعجاز گونه‌ی قرآن کریم به روشنی می‌توان مشاهده کرد. وجود صحنه‌های غیبی در قرآن به کمک فعل مجهول، این‌گونه صحنه‌های نامحسوس را در حدّ توان فهم وقوای دنیوی قابل درک می‌کند. از ویژگی‌های قرآن کریم می‌توان به تصویر‌سازی و مفهوم‌سازی‌های بی بدیل به نسبت هر صحنه و هر موقعیت اشاره کرد، حال آنچه مهم است توانایی‌های ذهن بشر است که با استفاده از قوای تخیل خویش هر صحنه را به نحوی مطابق با صحنه‌های محسوس مفهوم‌سازی می‌کند. آنچه در این جستار مطمع نظر نگارندگان است، اشاره به توانایی‌های ذهن انسان در درک صحنه‌های نامحسوس و غیبی قرآن‌کریم می‌باشد و کوشیده‌ایم تا اینگونه صحنه‌ها را با توجه به چند مفهوم اساسی زبانشناسی شناختی یعنی مفهوم انطباق ذهنی، چشم انداز، مفهوم طرح صحنه و ضبط صحنه بررسی کنیم تا از این رهگذر بر اهمیت تصویر سازی بیرونی و مفهوم سازی درونی ذهن اشاره کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linguistic analysis of passive structure; knowledge for visualizing unseen scenes of the holy Quran

نویسندگان [English]

  • Seyed Abolfazl Sajadi 1
  • Hossein Ahmadi Amoei 2
1
2
چکیده [English]

Passive verb construction is a process which has special importance in the Arabic language. This is because of special attention which this language pays to expressions and ways of interpretation and the elegance and delicacy of this construction can be seen clearly in miracle-like texts of the holy Quran. The existence of the invisible scenes in Quran with passive verb structure makes these intangible scenes comprehensible based on the level of ability of mundane forces and understanding. A cognitive linguistic study of these verbs demonstrates the semantic importance as well as the formal property of these verses. Quran conceptualizations from different contexts are unparalleled and God reports the information related to a sentence according to the fundamental cognitive linguistic concepts which we will later elaborate on. In processing invisible scenes in Quran, our mental descriptive forces refer to the importance of background and foreground and perspective principles in drawing and comprehending these invisible scenes. The authors of this article try to study the invisible scenes in Quran according to the fundamental cognitive linguistic concepts which mean mental alignment, scene design perspective, and scene recording, so that they emphasize the importance of deep structure and surface structure of these scenes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • passive verbs
  • unseen scene
  • receive mental
  • pictorial
  • Concept