میزان دقت ترجمه های قرآن در عبارات و معانی محذوف پنج جزء اول

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

2 دکتری زبان و ادبیات فارسی

چکیده

این نوشتار در پنج جزء اول قرآن به بررسی عبارات و معانی محذوف می‌پردازد که باید برای فهم دقیق معنی آیه در ترجمه لحاظ گردند. ترجمه عبارات و معانی محذوف در ترجمه های قرآن به سه بخش قابل تقسیم است:  بخش اول عبارات و معانی محذوفی که اگر توضیح داده نشود، معنا فهمیده شده و خللی در معنی ایجاد نمی‌شود.
بخش دوم عبارات و معانی محذوفی هستند که اگر توضیح داده نشود، ارتباط قطع نمی‌گردد ولی فهم و بلاغت مطلب مبهم باقی می‌ماند. بخش سوم بحث اصلی مقاله است و دربارۀ آن دسته از معانی و عبارات محذوفی است که اگر توضیح داده نشود، فهم مقصود آیه مقدور نیست و مفاد آیه گنگ باقی می ماند. در این مقاله چگونگی ترجمه عبارات و معانی محذوف در هفت ترجمه شامل سه ترجمه از ترجمه های کهن قرآن در قرن پنجم و ششم هجری، یک ترجمه منظوم و ادبی قرآن و سه ترجمۀ نثر معاصر بررسی  و دسته بندیهائی از آنها ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to translate the omitted phrases and meaning of Quran in five first parts

نویسندگان [English]

  • Omid Majd 1
  • Fatemeh Aboohamzeh 2
1
2
چکیده [English]

This essay study translations of theomitted phrases and meaning of Quran in five first parts that must be mention to understand the exact meaning of Ayeh. The translated of deleted phrases and meaning of Quran divided in three parts:
First: The omitted phrases and meaning of Quran that if not explained the meaning could be understood.
If we did not explain in translation that Suleiman did not do magic and was not pagan. There is no change in the meaning.
Second: that part of omitted phrase and meaning which if not explain the connection would not bedisrupt but understandings and rhetoric of textremain unclear .
Discussion of this paperrelated to the third part, about omitted phrase and meaning which if not explain we are unable tounderstand thepurposeandintent oftheAyeh and remainsobscure.
How to translate the omitted phrases and meaningstudy in seven translation: three translation is ancient translations of the Qur'an in Fifth and sixth centuries AD, one translation is versified and literarytranslation and Versifiedand literarytranslation and three Contemporary translations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation of Quran
  • Omitted meaning
  • historical events
  • jahili`s Customs
  • rhetoric