دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1393 
معنا شناسی واژه سیاحت و مترادفات آن در قرآن کریم

صفحه 81-97

ابراهیم ابراهیمی؛ محترم صالحی؛ فرشته صالحی


بررسی روانشناختی تشبیه در سوره ی بقره

صفحه 141-164

احمد رضا حیدریان شهری؛ حمید صباحی گراغانی