معنا شناسی مدّ در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

یکی از ابعاد اعجاز قرآن کریم اعجاز بیانی است. موسیقی بر آمده از عبارت‌های قرآن به نحوی است که معانی را در چشم خواننده مجسّم می‌نماید. این پژوهش مبتنی بر این پرسش است که با توجّه به این حقیقت که چینش و نظم آهنگ واژه‌های قرآن کریم در خدمت اعجاز بیانی است، آیا می‌توان پدیده‌ی مدّ را که در بسیاری از عبارت‌های قرآنی خود نمایی می‌کند جزئی از اعجاز بیانی قرآن به حساب آورد؟ آیا می‌توان مقوله‌ی مدّ را از زاویه و رویکرد جدیدی مورد مطالعه قرار داد و آن را عاملی مؤثر برای القای معانی و به تصویر کشیدن ظرافت‌های قرآن کریم دانست؟
نتیجه این پژوهش که فقط به قرآن اختصاص دارد نشان می‌دهد کشش موسیقایی حاصل از مدّ یا به تعبیر دیگر کلماتی که در آنها خصوصاً مدّ متصل واجب و مدّ لازم وجود دارد این کارکرد را می‌تواند داشته باشد که علاوه بر معنای اصلی کلمه یکی از معانی (مدّ): کثرت، وسعت، فزونی و غیره را در عبارت‌های قرآنی به منصه‌ی ظهور برساند و به مخاطب القا کند. همچنین یکی از مسائلی که ترادف واژه‌ها را به معنای واقعی در قرآن کریم نفی می‌کند، وجود موسیقی و کشش صوت یا عدم آن در میان کلمات مترداف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Semantics of "Maad "in holy Qoran

نویسندگان [English]

  • SABET ZIAIY 1
  • Yahya Marouf 2
1
2
چکیده [English]

One of the Dimension of the Quran Miracles, Expression Miracles. Music of words from the Quran in a way that imagines the meanings in the front of eyes of the reader. This study is based on the following questions that Due to the fact that the track layout  Quran Word served expression Miracles, Is it a "Maad" phenomenon in terms of the exponential part of the expression Miracles of the Quran into account the words of the Quran? and "Maad"  concept and new approaches can be studied from the point of view that it is an effective agent for induction of meanings and nuances portraying the Quran.
The result of this study which is just specified to Quran claim that the musical stretch of "Maad", this function can be that One of the meanings: multiplicity, size, etc. in the words of the Quran demonstrate the reach and inspire the audience to rise. One of the issues that sequence as well as the true meaning of the Quran is the word  negate the stretch music, or lack of it between words.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verses of Quran
  • Obligatory "Maad"
  • Multiplicity