تأکیدات بلاغی و زبانی در کلام رب الارباب

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک

چکیده

قرآن مجید که از ابعاد مختلف دارای اعجاز است جنبه بلاغی و ادبی آن بسیار مورد توجه ادبا واقع شده است، آنگونه که سبک، شیوه بیان، عذوبت، لطف ایجاز ، سلامت الفاظ و ... آن عقول ادیبان را به حیرت واداشته است. این کتاب علاوه بر مباحث فکر و اندیشه، هدایتگری، وایصال الی المطلوب، بدون شک در فصاحت و بلاغت نیز پیشگام است.
در این مقال بر آنیم تا یکی از مباحث مهم بلاغی- زبانی یعنی تأکید را در این کتاب شریف مورد مداقه قرار دهیم. با عنایت به این که تأکید، اغراض مختلفی دارد از جمله برطرف شدن تردید مخاطب و نهایتاً تأثیر بیشتر کلام در کتب بلاغی و ادبی، بسیار مورد توجه است و با تحقیق و بررسی آیات قرآن شریف می توان موارد مختلف تأکید از جمله استفاده از ادات تأکید از جمله لام ابتداء، نون تأکید، ، تقدیم فاعل معنوی، تکرار، قسم و ... را در آیات نورانی این کتاب مقدس مشاهده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Literary and rhestrical "takids" in God's Word speech

نویسندگان [English]

  • Amin Rahimi 1
  • Mahdi Ashnavar 2
1
2
چکیده [English]

The Holy Quran has miracles in various dimensions. Since the beginning of descending, its literary aspect has been investigated and authors have paid attention to its style and manner of expression so that its style, the way of expression and stability of words has surprised all literary experts.
The Holy Quran as well as other languages has spectacular method in which expresses its concepts and meanings and has influence on its contacts by selecting words and ordering. Methods, applied in the Holy Quran, have been considered as a perfect sample of oratory and rhetoric.
"Takid" method (emphasizing method) is one of those represented in various features in oratory and rhetoric.
In this article, it has been attempted to investigate discussions of "Takid" applied in The Holy Quran and to explain and express "Takid" and its dimensions by considering the Holy Quran verses.
Based on Quranic research "Takid" has been considered as an important concept due to its various aims such as removing doubt from audiences’ mind and realizing concepts of  The Holy Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • "Takid"
  • oratory and rhetoric
  • "Takid" terms