بررسی تأثیر قرآن کریم در اشعار «أبی الفتح بستی»

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قم

2 مربی و مدرس حوزه و دانشگاه

3 دانشیار دانشگاه قم

چکیده

یکی از راه های کارآمدی که ادیبان مسلمان و غیر مسلمان برای شیوایی و ماندگاری سخن خود از آن بهره جسته‌اند، بهره‌مندی از واژگان ساختارها و مفاهیم قرآن کریم در واژگان و معانی اسالیب آثار ادبی‌ خویش است، و این امر موجب شده تا اثر ارزنده‌ای از خود به یادگار بگذارند. مقاله‌ی پیش رو، با عنوان «تأثیر قرآن کریم بر اشعار ابوالفتح بستی» یکی از شاعران قرن چهارم هجری است، که تأثیر پذیری این شاعر از قرآن کریم و چگونگی آن و نیز اغراض شعری وی را بررسی می‌کند. در این پژوهش به شیوه‌ی تحلیلی- کتابخانه‌ای، انواع تأثیر گذاری قرآن کریم بر اشعار ابوالفتح بستی شاعر پر آوازه عصر غزنوی و چگونگی تأثیر پذیری وی از قرآن کریم مورد تحلیل، بررسی قرار گرفته و دست آورد آن این است، که به صورت‌های لفظی و معنوی ساختاری از قرآن کریم تأثیر پذیرفته و ابیات برگرفته از قرآن در پنج عنوان کلی دسته‌بندی گردیده است، که عبارتند از: حکمت، غزل، ذمّ و هجا و عتاب، فخر و مدح. شاعر از حکمت نسبت به سایر عناوین بیشترین تأثیر پذیری را داشته است و این یکی از نشانه‌های اعجاز تأثیری قرآن کریم بر همه شئونات مسلمانان در همه اعصار اسلامی از آغاز تاکنون می‌باشد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Holy Quran on Abol-fath al-Basti’s Poetry

نویسندگان [English]

  • Ezatollah Molaei-niya 1
  • Maryam Mozaffari 2
  • Ali Ahmad Naseh 3
1
2
3
چکیده [English]

One of the effective procedures that Muslim and non-Muslim littérateurs have adopted to speak eloquently and with lasting impacts is the use of words and concepts from the Holy Quran as part of stylistic structures of their valuable works, leading to the perpetuation of them.     This article reviews al-Basti's poetic intentions and how this famous poet, who lived in the fourth century AH in Qaznavids, was inspired and influenced by the Holy Quran. To this end, an analytical library research method has been implemented to study different types of Quranic influences on his poetry. Results show that al-Basti has been influenced formally and semantically by the Holy Quran and the influencing verses can be categorized into five topics: wisdom, sonnet, satire and blame, honor, and praise. Among these, wisdom has had the greatest influence on the poetry of al-Basti. This indicates one of the signs of the miracle-specific effects of the Holy Quran on all wakes of Muslims' life in all Islamic ages since the beginning of Islam.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Holy Quran
  • Abol-fath al-Basti
  • poetry
  • Impact
  • Adaptation