دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-174 
بررسی تأثیر قرآن کریم در اشعار «أبی الفتح بستی»

صفحه 47-71

عزت اله مولایی نیا؛ مریم مظفری؛ علی احمد ناصح