رویکرد قرآنی سنایی به قصیده " ابر"فرخی سیستانی (با نگاهی به نظریه بدخوانی خلاق هرولد بلوم)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه کاشان

چکیده

قرن ششم در تاریخ شعر و ادب فارسی ، دوره درخشان دگرگونی های فکری و فرهنگی و پیش آمدن مجال روی کردهای تازه شاعرانه ای است که در همه ادوار شعر و تاریخ ادب فارسی شایان یادکردن و بهره برداری های علمی و پژوهشی است.
سنایی غزنوی، شاعری  که سهمی عمده در تحولات ادبی شعر قرن ششم دارد، در مرور و مطالعه شعر دوره پیش از خود بهره مندی های هنری و زبانی از آن را منوط به دگرگون ساختن اندیشه و درون مایه شعر می داند.او توفیق یافته است عمده شعر خراسانی پیش از خود را مرور و بررسی کند و سرانجام توانسته است با روی کردی کاملا تازه و سبک مندانه از آزمون  این تاثیر پذیری بیرون آید.
در مقاله حاضر قصیده معروف ابر از فرخی سیستانی را که بسیار مورد توجه شاعران بوده است با  استقبال سنایی از این قصیده مرور و بررسی کرده ایم.به اعتقاد ما در این مقاله سنایی بر پایه باورهای عمیق آیینی و فکری خود که برآمده از تحولات تازه سیاسی و اجتماعی قرن ششم است، از ابزار روی کرد قرآنی مدد گرفته است و بر اساس آنچه  که امروز در نظریه بدخوانی خلاق هرولد بلوم مطرح است، خود را از اضطراب تاثیر شعر فرخی رهانیده است. و بی آن که در سایه تاثیر پذیری از شعر فرخی بماند، حرفهای اصلی خود را هنرمندانه بیان کرده است و شکلی تازه از قصیده سرایی را به نمود رسانیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sanai's Qur'anic Approach to Farrukhi Sistani's Ode Entitled "Abr" With a View on Harold Bloom's Theory of Creative Misreading

نویسنده [English]

  • Abodlreza Moddares Zadeh
چکیده [English]

In the history of Persian literature, the sixth century is the brilliant period of intellectual and cultural developments when such an opportunity for new poetic approaches came up that merits recalls and scientific attention and research utilization in every era of Persian poetry and history of literature. A poet with a large contribution to the sixth century's literary evolution, Sanai Ghaznavi bounds artistic and linguistic uses of the poetry preceding him to revolutionizing thoughts and themes. He had the opportunity to review most of Khorosani style poetry preceding him and to finally go through this test of influence, innovating a totally new approach and idiosyncratic style. The present article studies the famous ode by Farrukhi Sistani entitled "Abr" (Thunder-Cloud[1]), which has attracted much attention from poets. Sanai, on the basis of his deep religious and intellectual beliefs, founded on the sixth century's sociopolitical developments, has taken a Qur'anic approach and has freed himself from the anxiety of influence of Farrukhi's poetry as posited in Harold Bloom's creative misreading. Thus, he has artistically expressed his main ideas in a new form of ode, without being influenced by Farrukhi's poetry.        

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanai
  • poetry of the sixth century
  • the Holy Qur'an
  • Harold Bloom
  • creative misreading
  • anxiety of influence