بررسی جنبه های زیبایی شناختی تمثیل در زبان ادبی قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور زاهدان

چکیده

    تمثیل یکی از روش های تصویرسازی و مجسم کردن موضوع است، که مخاطب را همزمان به تخیّل و تفکر وادار می کند. هدف از کاربرد تمثیل در قرآن را باید در تاثیر عمیق آموزه های آن جستجو کرد که سبب می شود، خواننده با هر میزانی از درک و فهم آن ها را دریابد و در تنظیم برنامه زندگی خود به کار گیرد. پژوهشگر در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به آیات قرآن کریم قصد دارد، جنبه های زیبایی شناختی تمثیل در زبان ادبی قرآن را مورد تحلیل قرار دهد. این بررسی نشان می دهد قرآن که زبان هدایت، ایمان و شور انگیزی است، از توانمندی های زبان، از جمله؛ تمثیل برای دعوت به تدبّر،تاثیرگذاری و عبرت آموزی و در نهایت تربیت انسان استفاده فراوانی کرده است.                                                                                               

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of Aesthetic Aspects of Allegory in Literary Language of the Qur'an

نویسنده [English]

  • moosa piri
payamenoor university
چکیده [English]

Allegory is a method for illustrating and dramatizing a topic, which persuades the audience to spontaneous imagination and thinking. We should seek the function of using allegory in the Qur'an in the deep effects of its teachings that make the readers grasp it regardless of their levels of understanding and perception and use it in regulating their plan of life. In this paper, the researcher aims to analyze aesthetic aspects of allegory in literary language of the Qur'an by using analytical – descriptive research method and by referring to Qur'anic ayahs. The study shows that the Qur'an, which is the language of guidance, faith and moving inspiration, has benefited very much from language devices such as allegory for inviting to reflection, influence and learning lessons; and eventually for human edification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Holy Qur'an
  • structure
  • literary language
  • Aesthetic
  • allegory