تحلیل ادبی درونمایه ی اصلی داستان یوسف(ع) در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی /استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

بررسی درونمایه که همان فکر مسلط بر هر عمل ادبی است، در داستان های قرآن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد؛ چرا که کشف درونمایه یا مضمون داستان، باعث شناخت بهتر عمل داستانی و شخصیت های آن می شود و درنهایت فهم عمیق تر کلام خداوند را در پی دارد. داستان یوسف(ع) در قرآن کریم، درونمایه های فراوانی دارد تا جایی که به داستان درونمایه معروف شده است. در این میان، درونمایه ی اصلی داستان، دارای نقش محوری می باشد و سایر عناصر داستان بر گرد آن می چرخند و با شیوه های مختلف در جای جای داستان، آن را نمایان می سازند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، چگونگی ارائه ی درونمایه ی اصلی داستان و نیز شیوه های کشف آن تبیین شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد: درونمایه ی اصلی در این داستان با یافتن سرنخ هایی به دست می آید که مهم ترین آن ها عبارتند از: شخصیت یوسف(ع)، حوادث داستان،گفتار شخصیت ها، سخنان راوی،صحنه های داستان و انگاره های تکرار.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Main Theme of the Qur'anic Story of Yusuf

نویسندگان [English]

  • sedigheh zoodranj 1
  • Elham Rahmati 2
چکیده [English]

Theme, which is the dominant idea of every literary action, is of particular importance in Qur'anic stories since discovering the theme or the content of the story leads to a better understanding of the fictional action and its characters and ultimately to a deeper understanding of the word of Allah. There are so many themes in the Qur'anic story of Yusuf that it has become known as the story of themes. The main theme has a pivotal role and other elements of the story revolve around and manifest it in different ways throughout the story. In this study, taking a descriptive-analytical approach, the manner of presentation of the main theme and the modes of discovering it was explicated. The findings show the main theme of the story is obtained with some clues, the most important of which are: the character of Yusuf (UHBP), events, characters’ speech, narrator's remarks, scenes and repetition patterns.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Holy Qur'an
  • the story of Yusuf (UHBP)
  • main theme