دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-183 
پرتو کنایات قرآنی در دیوان جامی

صفحه 63-92

سید محمد آرتا؛ وحید سبزیانپور