بررسی تأثیرپذیری ها و کارکرد عناصر قرآنی در اشعار طاهره صفارزاد

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی / استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

2 دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

چکیده

این جستاربه بررسی و تحلیل عبارات قرآنی در اشعار طاهره صفارزاده می‌پردازد. ابتدا انواع سطوح مختلف تأثیر پذیری شاعر از آیات قرآنی واکاوی شده و منظور شاعر از بهره گیری از این عناصر قرآنی بیان شده است. در ادامه کارکرد های عناصر قرآنی در اشعار او که شامل کارکرد محتوایی، ادبی و دلالت‌های اسطوره‌ای است، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.تحقیق درپی پاسخ دادن به این پرسش است که سبک تأثیرپذیری شاعر از قرآن چگونه و در چه سطحی است. با توجه به بررسی های به عمل آمده محرز شد که تأثیرپذیری واژگانی بیشترین بسامد را در اشعار صفارزاده دارد که نشان دهندۀ اصالت سبک شاعر در امر تأثیرپذیری از قرآن در این حیطه است.این تحقیق به شیوۀ استقرایی و از نظر ابزار و میدان تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impression Style and Implications of Quranic Elements in Tahereh Saffarzadeh’s Poetry

نویسندگان [English]

  • Zahra mosavi 1
  • fatemeh soltani 2
چکیده [English]

This study aims at investigating Quranic expressions in Saffarzadeh’s poetry. First, various levels of the Poet’s impressions from the Quran were investigated and her intention in using Quranic expressions was clearly stated. Then the implications of these expressions including content and literary implications and mythical significations in her poetry were investigated. The study is inductive and library-based regarding the field of study and research tools. The study seeks to find out as to what extent and how the poet was influenced by the Quran. Based on earlier research on saffarzadeh’s poetry, it was found out that lexical influence and translation from the Quran were mostly evident in her poetry which is highly indicative of the poet’s originality and novelty in style regarding the Quranic impressions in this area.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quranic terms and expressions
  • Tahereh Saffarzadeh
  • Implications
  • Impression