تحلیل آواشناختی سجع در قرآن کریم از منظر انسجام بخشی به متن ( بررسی موردی سوره‌های طور، نجم، قمر، رحمن و واقعه)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

چکیده

 
امروزه با گستردگی مباحث زبان‌شناسی متن، افقهای نوینی در مطالعه‌ی متن قرآن گشوده شده است. انسجام یکی از معیارهای مهمی است که در متنیت متن دخیل بوده و در بحث‌های زبان‌شناسی متن نیز اهمیت زیادی یافته است و در سطوح مختلفی قابلیت بررسی دارد. یکی از بارزترین جلوه‌های انسجامی در قرآن کریم، انسجام آوایی حاصل از فواصل آیات است که با برقراری ارتباط و هماهنگی میان آیات، پیوند ناگسستنی میان آن برقرار کرده است، لذا با توجه به جایگاه برجسته‌ای که عامل آوایی سجع در ارتباط و یکپارچگی میان آیات دارد و با توجه به اینکه این عنصرآوایی بیشتر در حوزه‌ی بلاغت سنتی مورد توجه قرار گرفته و به جنبه‌ی انسجامی آن کمتر پرداخته شده است، لذا پژوهش حاضر بر آن است تا کارکرد انسجامی سجع را به شیوه‌ی توصیفی- تحلیلی در چندسوره مورد بررسی قرار دهد، آن‌طورکه از نتایج پژوهش برمی‌آید، کارکرد آوایی سجع، نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در ارتباط و به هم پیوستگی آیات دارد که توانسته در کنار دیگر عوامل انسجامی منجر به انسجام تمام متن سوره شود.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Phonetic Analysis of Rhyme in the Holy Qur'an and its Role in Textual Cohesion: the Case of Surahs At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman,Al-Waqi'ah

نویسندگان [English]

  • ahmad Pashazanous 1
  • maryam fouladi 2
1
2
چکیده [English]

 
Maryam Fouladi[1]
Ahmad Pashazanous[2]
 
Abstract
Today, new horizons have been opened up in the study of the Qur'anic text due to the expansion of text linguistics. Coherence is one significant criteria in the textuality of a text and it has become very important in text linguistics and can be analyzed at various levels. One of the most obvious manifestations of cohesion in the holy Qur'an is the phonetic cohesion that due to the pauses between ayahs establishes an inseparable connection between ayahs through creating relations and coordination.
Therefore, because of the prominent position of phonetic rhyme in the relation and integration between ayahs and since phonetic rhyme has mostly attracted interest in the traditional rhetoric, the present study aimed to investigate the cohesive function of rhyme in several surahs of the Qur'an using a descriptive-analysis method. The results showed that the phonetic function of rhyme has a very crucial role in the connection and integration of ayahs which together with other cohesive devices give cohesion to the surahs' whole texts.
 


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Qur'an
  • phonetic structure
  • rhyme
  • cohesion