دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، تیر 1395، صفحه 9-169 
نشانه شناسی ادبی شخصیت فرعون در قرآن کریم

صفحه 130-149

محمد علی عامری؛ علی باقر طاهری نیا؛ معصومه شبستری