جناس های قرآنی در شعر شاعران سبک آذربایجانی( نظامی، خاقانی، قطران تبریزی)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

چکیده

 
بی تردید قرآن در خلق، تحوّل و تطوّر علوم بلاغی نقش عمده و اساسی داشته است؛ چنانچه با بررسی متون ادبی هر دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌ ادب فارسی، به خوبی جلوه های لفظی و معنایی قرآن در ایجاد تصویرهای بلاغی و آرایه‌های بدیعی، آشکار می‌شود. این مقاله به منظور نمایان ساختن نقش قرآن در تحول و تطوّر آرایه های بدیعی و یافتن شواهد  قرآنی در این زمینه، همچنین با هدف کاوشی نو درباره ی جناس، و آشنایی بیشتر با شعر شاعران بزرگ سبک آذربایجان و میزان تأثیر پذیری شعر آن‌ها از قرآن، ، جناس های قرآنی را در شعرسه تن از شاعران بزرگ این سبک(خاقانی، نظامی، قطران تبریزی)، مورد بررسی قرار داده است. در این زمینه به 20 قسم جناس قرآنی در شعر این شاعران، دست یافته ایم.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qur'anic Puns in Azerbaijani Poetic Style (Nezami, Khaqani, Qatran Tabrizi)

نویسندگان [English]

  • fatemeh rezaee 1
  • zahra mosavi 2
  • amene Rostami 3
چکیده [English]

 
the Qur'an has undoubtedly had a fundamental role in the creation, evolution and development of rhetorical sciences. The study of literary text in each era of Persian literature reveals verbal and semantic aspects in creating rhetorical images and rhetorical embellishment. To elaborate the role of the Qur'an in the evolution and development of rhetorical embellishment and to find relevant Qur'anic evidence, also in order to perform a new exploration for puns, and more familiarity with the poetry of great poets of Azerbaijani style and the Qur'anic influence on them, this study analyzed Qur'anic puns in the poetry of three famous poets belonging to this style, i.e. Khaqani, Nezami, Qatran Tabrizi. In this regard, we achieved twenty types of Qur'anic puns in the poetry of these poets.      
 


1 Faculty Member, Arak University


2 MA, Persian Language and Literature, Razi University of Kermanshah
3 PhD Student of Persian Language and Literature, Arak University


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur'an
  • rhetorical embellishment (badīʿ)
  • pun
  • Khaqani
  • Nezami
  • Qatran Tabrizi