تحلیل رده‌شناختی رویدادهای حرکتی درافعال زبان قرآن- رویکردی شناختی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه،ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

رویدادهای حرکتی مفاهیمی هستند که در جهان خارج از ذهن رخ می­دهند و غالباً به وسیله­ افعال، مفهوم‌سازی می­ شوند.این رویدادها در زبان­ های مختلف به شکل های گوناگون رمزگذاری می­ شوند. تنوع در نحوه رمزگذاری رویدادهای حرکتی، سبب تقسیم ­بندی رده ­شناختی زبان­ها می­ گردد. این پژوهش بر مبنای بازنمایی مفاهیم معنایی رویدادهای حرکتی در افعال زبان قرآن انجام گرفت تا مشخص شود که آیا رویدادهای حرکتی مطابق آنچه تالمی (2007) ادعا می­ کند، در رابطه با افعال زبان قرآن نیز صادق است یا خیر؟ در قرآن کریم انواع مختلف افعال حرکتی به منظور مفهوم­ سازی امور انتزاعی مثل پاداش، عذاب، حساب، ذکر استفاده شده است. این مفاهیم گاهی از طریق افعال حرکتی شیوه­ نما بیان ­می­ شود که مسیر در آن‌ها از طریق تابع، مفهوم‌سازی شده است و گاهی مسیر در خود فعل واژگانی شده است. تابع در زبان قرآن معمولاً در قالب سازه‌هایی همچون حروف جر یا سایر سازه­ های معنایی مرتبط با فعل بیان می­ شوند. براساس رویکرد شناختی تالمی، زبان­ ها به دو گروه «فعل بنیاد» و «تابع­ بنیاد» تقسیم می­ شوند. در گروه اول رویدادهای مربوط به پویایی نیرو، همچون مسیر، شیوه و سبب از طریق فعل و در گروه دوم، در قالب مداری بر حول ریشه­ فعل و از طریق تابع بازنمایی می­ شوند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که رده­ شناسی افعال زبان قرآن بر روی پیوستاری (فعل­ بنیاد/تابع­ بنیاد) قرار دارد که به سمت تابع­ بنیاد بودن گرایش بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Taxnomical Analysis of Motion Events in Qur’anic Verbs: A Cognitive Approach

نویسندگان [English]

 • Jamal Farzandvahy 1
 • Abdollah Gholami 2
 • Yadollah Feizi Pirani 3
 • Elnaz Geravandi 3
1 Assistant Professor of Qur’an and Hadith, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor of Qur’an and Hadith, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran
3 MA Sudent pf Qur’an and Hadith, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Motion events are concepts that occur in the world outside the mind and are often conceptualized by verbs. These events are coded in different ways in different languages. Diversity in the encoding of motion events causes the taxonomic division of languages. This research was carried out based on the representation of the semantic concepts of motion events in the Qur'anic verbs, in order to determine whether the motion events, according to what Talmy (2007) claims, are also true in relation to the Qur'anic verbs or not? In the Holy Qur’an, different types of verbs of motion are used to conceptualize abstract matters such as reward, punishment, reckoning, remembrance, etc. These concepts are sometimes expressed through modal verbs in which the path is conceptualized through the function, and sometimes the path is lexicalized in the verb itself. Satellites in the language of the Qur’an are usually expressed in the form of constructions such as prepostions or other semantic constructions related to the verb. Based on Talmy's cognitive approach, languages ​​are divided into two groups of verb-framed and satellite-framed. In the first group, events related to force dynamics such as path, manner and cause are represented through the verb, and in the second group, they are represented in the form of an orbit around the root of the verb and through the function. The results of this research showed that the taxonomy of Qur'anic verbs is on a continuum of verb-based/satellite-framed, with an inclination of the verbs towards being satellite-framed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cognitive taxonomy
 • motion verbs
 • force dynamics
 • verb-framed
 • satellite-framed
 1. ابن منظور، محمد بن کرم (1414ق) لسان العرب، بیروت: دار صادر، چاپ سوم
 2. دبیرمقدم، محمد (1392) رده­شناسی زبانهای ایرانی. تهران: سمت
 3. روشن، بلقیس، اردبیلی، لیلا (1377) مقدمه­ای بر معناشناسی شناختی. تهران: نشر علم
 4. راغب اصـــفهانی، حســـین­بن­محمد (1412ق) المفردات فی غریب القرآن،تحقیق:صـــفوان عدنان داوودی، بیروت: دارالعلم - الدارالشامیه، چاپ اول
 5. سیدان، احمد (1397) "بررسی افعال حرکتی در شرح شطحیات روزبهان با رویکردی شناختی". فصلنامه متن ادب

 فارسی.سال پنجاه و پنجم، دوره جدید، سال یازدهم. شماره اول (پیاپی 14) . صص109-125 .

 1. شاه­حسینی، فائقه (1396) بررسی تطبیقی فعل در زبان­های فارسی میانه و نواز دیدگاه رده­شناسی شناختی. رساله دکتری زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه پیام نور.
 2. صفوی، کوروش (1384) درآمدی بر معنی‌شناسی. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی. پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی
 3. طباطبایی، محمدحسین (1417ق) المیزان فی تفسیرالقرآن، قم: جامعه مدرسین ، چاپ پنجم
  9. طبرسی، فضل­بن­حسن (1372) مجمع­البیان فی تفسیرالقرآن، به کوشش محمدجواد بلاغی، تهران:ناصر خسرو،چاپ سوم
 4. فراهیدی، خلیل بن احمد (1410ق) . کتاب العین، قم: هجرت، چاپ دوم
 5. قرآن کریم با ترجمه مهدی فولادوند، نرم افزار quran.innoor.ir
 6. مسگرخویی، مریم (1392) "بازنمودمسیر در افعال حرکتی فارسی" .ویژه‌نامه‌ فرهنگستان، دستور، ش 9، 74-92
 7. Comrie, B.(1976) . Aspect.Cambridge: Cambridge University Press.
 8. ___(1989) .Language universals and linguistic typology. Oxford: Basil Blackwell.
 9. Cook, V. (1988) . Chomsky’s Universal Grammar. Oxford, England: Basil Blackwell.
 10. Croft, W. (1990) .Typology and universals. Cambridge: Cambridge University Press.
 11. _­­­­___ (1995) Modern Syntactic Typology. In M. Shibatani and T. Bynon (Eds.), pp.85-144.
 12. Croft, W. and D.A. Cruse ) 2003) .Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
 13. Dixon, R.M.W. (1979) . Ergativity.Language 55: 59-138.
 14. Evans, V. and M. Green ) 2006) . Cognitive Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 15. Talmy, L. (1972) . Semantic Structures in English and Atsugewi.Doctoral dissertation, University of California, Berkeley.
 16. _____. (2000a) Toward a CognitiveSemantics. Vol. l. Cambridge: MIT press.
 17. _____.(2000b) Toward a Cognitive Semantics. Vol. 2.Cambridge MIT press.
 18. _____.(2007) Lexical Typologies. In: Shopen, T.(ED.) ,language Typology and Syntactic Universals (Vol.3) 2nd edition (pp. 66 –169) Cambridge University press
 19. _____. (2008) . Main verb properties and equipollent framing. In: Guo, Jian-Sheng,et. al. eds. Crosslinguistic Approaches to thePsychology of 29 Language: Research in the

26.Tradition ofDan Isaac Slobin. Lawrence Erlbaum Associates.

 1. _____. (2012) . Main Verb Properties. International Journal of Cognitive.