دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، بهمن 1401، صفحه 1-107 
تحلیل رده‌شناختی رویدادهای حرکتی درافعال زبان قرآن- رویکردی شناختی

صفحه 1-17

جمال فرزندوحی؛ عبدالله غلامی؛ یدالله فیضی پیرانی؛ الناز گراوندی


بررسی و تحلیل بینامتنیت قرآنی در تمهیدات عین القضات همدانی (بر اساس نظریه ژرار ژنت)

صفحه 18-36

بهزاد اویسی؛ مصطفی گرجی؛ حسن سلطانی کوهبنانی؛ علی پدرام میرزایی