بررسی زمانمندی روایت در داستان حضرت یوسف (ع) بر اساس نظریّه ژرار ژنت

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طبابائی، تهران، ایران

2 استاد یار زبان و ادبیات عربی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

نقش مهمّ ژرار ژنت، ساختارگرای فرانسوی، در تکوین نظریّه زمان روایی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلّفه های پیشبرد روایت داستانی، بسیار قابل توجّه است. اما سوالی که این جا مطرح است این است که زمان داستان یوسف نبی از چه کارکردهایی برخوردار است؟ و چگونه تحلیل زمانمندی این روایت به فهم ژانرهای روایی کمک می‌کند؟ نویسنده ازچه تکنیک های زمان روایی بهره برده است؟. ژنت نظریّه زمان در روایت خود را در پنج محور «نظم»، «تداوم»، «بسامد»، «وجه» و «لحن» مطرح می‌کند. این پژوهش که به روش توصیف و تحلیل مؤلفه های روایی صورت گرفته، نشان می دهد نویسنده برای بنای پیرنگ مورد نظر خود، توالی خطّی زمان را به هم می زند و با شکست زمان کنونی در صدد تغییر زمان تقویمی، به زمان روایت برمی آید و به کمک «پس نگری و پیش نگری» گره ها و شکاف­های داستان اصلی را برطرف می­کند. نویسنده در برخی موارد برای انتقال سریع پیام خود از شتاب مثبت «تلخیص» بهره می­برد و البته گاه نیز از شتاب «ثابت» استفاده می­کند. وجه غالب روایتِ داستان مبتنی بر بسامد «مفرد» است؛ ولی چون داستانی قرآنی است، از ویژگی بارز آخر هر روایت، بهره گیری از بسامد «مکرر» برای تثبیت پیام روایت در ذهن خواننده است. در مورد تکنیک وجه، زاویه دید داستان، دانای کل می­باشد او بر تمام رخدادها و افکار شخصیت ها مسلط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of Temporality of Narration in the Story of Prophet Yusuf (AS) based on Gérard Genette's Theory

نویسندگان [English]

 • Jalal Marami 1
 • Ghasem Azizi Morad 2
 • Mina Nikjoo 3
1 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Faculty of Letters and Humanities, Tehran university, Tehran, Iran
3 PhD Student of Arablic Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Abstract: the important role of the French structuralism Gerard Genets in the development of the theory of narrative time as one of the most important components in advancing the narrative is very significant. But the question that is raised here is what are the functions of the time in the story of Yusuf Nabi and does the analysis of the time of this narrative helpe to understand the narrative genres, has the auther used all the techniques of the narrative time. In this story, the author disrupts the linear sequence of time to construct the desired plot, and by defeating the present time, he tries to change the calendar time to the time of the narration, and with the help of retrospect and foresight, removes the knots and gaps of the main story. In some cases, the author uses positive acceleration to convey his message, quickly, and of course, sometimes he uses constant acceleration. The predominant aspect of storytelling is based on single frequency, but because it is a Quran story, the last prominent feature of any narration is the use of frequent frequency to establish the message of the narration in the mind of the reader. He is omniscient about the angle technique of the story. He is in control of all events and characters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the Holy Qurʾan
 • the story of Yusuf (AS)
 • narratology
 • narrative time
 • Gérard Genette
 1. آلن، گراهام، (1385)، بینامتنیت، ترجمه پیام سجودی، تهران: مرکز.
 2. احمدی، بابک (1389). ساختار و تاویل متن، ج12، تهران: نشر مرکز.
 3. افخمی، علی، و سیدة فاطمه علوی (1382)، «زبان شناسی و روایت»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه، تهران: صص 55-72.
 4. اخوت، احمد (1371)، دستور زبان داستان، اصفهان: فردا.
 5. ایگلتون، تری، (1380)، پیش درآمدی بر نظریه های ادبی، چاپ هفتم، ترجمه عباس مخبر، تهران: مرکز.
 6. ایگلتون، تری (1388)، پیش درآمدی بر نظریه ادبی، ترجمه عباس مخبر، ج5، تهران: مرکز.
 7. برتنز، یوهانس ویلم، (1382)، نظریه ادبی، ترجمه فرزان سجودی، تهران: آهنگ دیگر.
 8. تولان، مایکل، (1386)، روایت شناسی: درآمدی زبان شناختی- انتقادی، ترجمه سیده فاطمه علوی و فاطمه نعمتی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
 9. تایسن، لیس، (1387)، نظریه های نقد ادبی معاصر، ترجمه مازیار حسین زاده و فاطمه حسینی، تهران: نگاه امروز، حکایت قلم نوین.
 10. ریمون کنان، شلومیت، (1387)، روایت داستانی: بوطیقای معاصر، ترجمه ابوالفضل حری، تهران: نیلوفر.
 11. فلکی، محمود، (1382)، روایت داستان (تئوری های پایه ی داستان نویسی)، تهران: بازتاب نگار.
 12. فراهی، معین الدین (1364)، حدائق الحقائق، تصحیح سید جعفر سبحانی، تهران: امیرکبیر.
 13. مکوئیلان، مارتین (1388)، گزیده مقالات روایت، ترجمه فتاح محمدی، تهران: مینوی خرد.
 14. وبستر، راجر (1382)، پیش درآمدی بر مطالعه نظریه ادبی، ترجمه الله دهنوی، تهران: روزنگار.
 15. حری، ابوالفضل (1388)، مؤلفه های زمان و مکان روایی در قصص قرآنی، مجله ادب پژوهی، شماره 7 و 8.
 16. Toolan, Nichael, 2001, Narrative, a critical linguistic Introduction, London & New York, Rout ledge.
 17. Scholes, Robert & Robert College, 1966, the Nature of Narrative, London & New York, Oxford University.
 18. Alan, Graham, (2006), Intersexuality, Translation of the prostration message, Tehran: Center.
 19. Ahmadi, Babak, (2010), Text structure and interpretation, Volume 2, Tehran: Center.
 20. Afkhami, Ali, And Seyedeh Fatemeh Alavi, (2003), Linguistics and Narrative, Journal of the Facuhty of Literature and Humanities, Tehran.
 21. Akhowat, Ahmad, (1992), Grammar of the story, Esfahan: Today.
 22. Eagleton, Terry, (2001). An Introduction to Literary Theories, Translated by Abaas Mokhber, Seventh edition, Tehran: Center.
 23. Eagleton, Terry, (2009), An Introduction to Literary Theories, Translated by Abaas Mokhber, Fifth Edition, Tehran: Center.
 24. Eagleton, Terry, (2013), An Introduction to Literary Theories, Translated by Abaas Mokhber, Tehran: Center.
 25. Bertnes, Yohannes Willem, (2003), Literary theory, Translated by Farzan Sojodi, Tehran: Another song.
 26. Tolan. Michael, (2007), Narratology: A Iinguistic-critical introduction, Translated by seyedeh Fatemeh Alavi and Fatameh Namati, Tehran: Organization for the study and Compilation of University Humanities Books (smt).
 27. Tysson, Lys, (2008), Theories of Contemporary Literary Criticism, Translated by Maziar Hosseinzadeh and Fatemeh Hosseini, Tehran: Look today, The story of the new pan.
 28. Raymon Kenan, Shlomite, (2008), Narrative: Contemporary Poetry, Translated by Abolfazl Hori, Tehran: Nilofar.
 29. Falaki, Mahmoud, (2003), Storytelling (Basic theories of storytelling), Tehran: Reflector.
 30. Farahi, Moinuddin, (1985), Gardens of facts, Correction by Seyyed Jafar Sobhani, Tehran: Amir Kabir.
 31. McQuillan, Martin, (2009), Excerpts from Narrative Articles, Translated by Fattah Mohammadi, Tehran: Wisdom menu.
 32. Webster, Rager, (2003), An Introduction to the Study of Literary Theory, Translated by Allah Dehnavi, Tehran:Time.