دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، اسفند 1401 
کاربست نظریۀ شبکۀ شعاعی در معناشناسی واژگان قرآنی (صراط، سبیل، طریق)

صفحه 63-80

عبدالرحیم شیخی؛ بهنوش اصغری؛ علی ضیغمی؛ مهرداد آقائی